szukaj
strona g艂贸wna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Witamy:
Statut Gminy Tar艂贸w
poka wszystkie dokumenty

 

 

STATUT GMINY TAR艁脫W

Rozdzia艂 1.

 

Postanowienia og贸lne

搂 1. Statut Gminy Tar艂贸w okre艣la:

1. Ustr贸j Gminy  Tar艂贸w,

2. Zasady tworzenia, 艂膮czenia, podzia艂u i znoszenia jednostek pomocniczych Gminy oraz udzia艂u przewodnicz膮cych tych jednostek w pracach Rady Gminy,

3. Organizacj臋 wewn臋trzn膮 oraz tryb pracy Rady Gminy w Tar艂owie i komisji Rady Gminy,

4. Tryb pracy W贸jta Gminy Tar艂贸w,

5. Zasady tworzenia klub贸w radnych Rady Gminy Tar艂贸w,

6. Zasady dost臋pu obywateli do dokument贸w Rady, jej komisji oraz korzystania z nich.

 

搂 2. Ilekro膰 w niniejszym statucie jest mowa o:

1. Gminie – nale偶y przez to rozumie膰 Gmin臋 Tar艂贸w,

2. Radzie – nale偶y przez to rozumie膰 Rad臋 Gminy w Tar艂owie,

3. Przewodnicz膮cym Rady - nale偶y przez to rozumie膰 Przewodnicz膮cego Rady Gminy

 w Tar艂owie

4. Wiceprzewodnicz膮cym Rady- nale偶y przez to rozumie膰 Wiceprzewodnicz膮cego Rady Gminy w Tar艂owie ,

5. Komisji – nale偶y przez to rozumie膰 Komisje Rady Gminy w Tar艂owie,

6. Komisji Rewizyjnej – nale偶y przez to rozumie膰 Komisj臋 Rewizyjn膮 Rady Gminy w Tar艂owie,

7. W贸jcie – nale偶y przez to rozumie膰 W贸jta Gminy Tar艂贸w,

8. Sekretarzu – nale偶y przez to rozumie膰 Sekretarza Gminy Tar艂贸w,

9. Skarbniku – nale偶y przez to rozumie膰 Skarbnika Gminy Tar艂贸w,

10. Urz臋dzie – nale偶y przez to rozumie膰 Urz膮d Gminy Tar艂贸w,

11. Jednostce pomocniczej - nale偶y przez to rozumie膰 jednostk臋 pomocnicz膮 Gminy Tar艂贸w,

12. So艂tysie - nale偶y przez to rozumie膰 przewodnicz膮cego jednostki pomocniczej Gminy Tar艂贸w,

13. Statucie – nale偶y przez to rozumie膰 Statut Gminy Tar艂贸w.

 

Rozdzia艂 2.

 

Gmina

搂 3. 1. Gmina Tar艂贸w jest podstawow膮 jednostk膮 lokalnego samorz膮du terytorialnego, powo艂an膮 dla organizacji 偶ycia publicznego na swoim terytorium.

2. Wszystkie osoby, kt贸re zamieszkuj膮 na obszarze Gminy, z mocy ustawy o samorz膮dzie gminnym, stanowi膮 gminn膮 wsp贸lnot臋 samorz膮dow膮, realizuj膮c膮 swoje zbiorowe cele lokalne poprzez udzia艂 w referendum oraz poprzez swe organy.

 

搂 4. 1. Gmina po艂o偶ona jest w Powiecie Opatowskim , w Wojew贸dztwie 艢wi臋tokrzyskim  i obejmuje obszar o powierzchni 164 km2

2. Granice terytorialne Gminy  stanowi za艂膮cznik  nr 1 do Statutu.

3. Herbem Gminy jest „ Brama koloru srebrnego, ciosy czarne, w kt贸rej znajduje si臋 top贸r odwr贸cony ostrzem w lew膮 stron臋. W prawym g贸rnym rogu widnieje 偶贸艂ta sze艣cioramienna wci臋ta gwiazda, natomiast w lewym rogu bia艂y r贸wnoramienny krzy偶 na tle czerwonym”.

4. Wz贸r herbu stanowi  za艂膮cznik nr 2 do Statutu.

5. Jednostkami pomocniczymi Gminy s膮 so艂ectwa.

6. Wykaz jednostek pomocniczych zawiera za艂膮cznik nr 3 do Statutu.

7. Gmina Tar艂贸w ma charakter rolniczy.

 

搂 5. Siedzib膮 organ贸w Gminy jest Tar艂贸w, ul. Rynek 2.

 

搂 6. 1. W celu wykonywania swoich zada艅 Gmina tworzy jednostki organizacyjne.

2. Wykaz gminnych jednostek organizacyjnych okre艣la za艂膮cznik nr 4 do Statutu.

 

 

Rozdzia艂 3.

 

Jednostki pomocnicze Gminy – So艂ectwa

 

搂 7. 1. O utworzeniu, po艂膮czeniu i podziale jednostki pomocniczej Gminy, a tak偶e zmianie jej granic rozstrzyga Rada w drodze uchwa艂y, z uwzgl臋dnieniem nast臋puj膮cych zasad:

1) inicjatorem utworzenia, po艂膮czenia, podzia艂u lub zniesienia jednostki pomocniczej mog膮 by膰 mieszka艅cy obszaru, kt贸ry ta jednostka pomocnicza obejmuje lub ma obejmowa膰, albo organy Gminy,

2) utworzenie, po艂膮czenie, podzia艂 lub zniesienie jednostki pomocniczej musi zosta膰 poprzedzone konsultacjami z mieszka艅cami, kt贸rych tryb okre艣la Rada odr臋bn膮 uchwa艂膮,

3) projekt granic jednostki pomocniczej sporz膮dza W贸jt w uzgodnieniu z inicjatorami utworzenia tej jednostki pomocniczej,

4) przebieg granic jednostki pomocniczej powinien – w miar臋 mo偶liwo艣ci – uwzgl臋dnia膰 naturalne uwarunkowania przestrzenne, komunikacyjne i wi臋zi spo艂eczne.

2. Organizacj臋 i zakres dzia艂ania jednostek pomocniczych okre艣laj膮 ich statuty przyj臋te uchwa艂膮 Rady, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszka艅cami.

 

搂 8. Uchwa艂y, o jakich mowa w 搂 7 ust. 1 powinny okre艣la膰 w szczeg贸lno艣ci:

1. obszar,

2. granice,

3. siedzib臋 w艂adz,

4. nazw臋 jednostki pomocniczej.

 

搂 9. 1. Jednostki pomocnicze gminy nie tworz膮 w艂asnych bud偶et贸w.

2. Zadania i potrzeby jednostek pomocniczych gminy pod wzgl臋dem rzeczowym i finansowym realizowane s膮 w ramach bud偶etu gminy.

3. Organy jednostek pomocniczych w ramach procedury opracowywania projektu bud偶etu mog膮 przedstawia膰 w formie wykazu rzeczowo-finansowego zakres i rodzaj zada艅, kt贸re jednostka pomocnicza chce realizowa膰. Wykaz, o kt贸rym mowa wy偶ej, przedk艂ada si臋 W贸jtowi.

4. Rada mo偶e powierzy膰 jednostce pomocniczej korzystanie i zarz膮dzanie mieniem komunalnym znajduj膮cym si臋 na terenie danej jednostki, w zakresie okre艣lonym w uchwale Rady, na zasadach okre艣lonych w statucie tej jednostki.

 

搂 10. 1. So艂tys ma prawo uczestniczy膰 w sesjach Rady.

2. Przewodnicz膮cy Rady obowi膮zany jest ka偶dorazowo do zawiadomienia So艂tysa na takich samych zasadach jak radnych o sesji Rady Gminy.

3. So艂tys mo偶e zabiera膰 g艂os na sesjach, nie ma jednak prawa do udzia艂u w g艂osowaniu.

 

 

 

Rozdzia艂 4.

 

Organizacja wewn臋trzna Rady

 

搂 11. 1. Rada jest organem stanowi膮cym i kontrolnym w Gminie.

2. Ustawowy sk艂ad Rady wynosi 15 radnych.

 

搂 12. 1. Rada dzia艂a na sesjach, poprzez swoje komisje oraz przez W贸jta w zakresie,          w jakim wykonuje on uchwa艂y Rady.

2. W贸jt i komisje Rady pozostaj膮 pod kontrol膮 Rady, kt贸rej sk艂adaj膮 sprawozdania ze swojej dzia艂alno艣ci.

 

搂 13. 1. Do wewn臋trznych organ贸w Rady nale偶膮:

1) Przewodnicz膮cy,

2) Dw贸ch Wiceprzewodnicz膮cych,

3) Komisja Rewizyjna,

4) Komisje sta艂e wymienione w Statucie,

5) Dora藕ne komisje do okre艣lonych zada艅.

 

 

 

搂 14. 1. Przewodnicz膮cy Rady organizuje prac臋 Rady i prowadzi jej obrady.

2. Wyboru Przewodnicz膮cego i Wiceprzewodnicz膮cych dokonuje Rada nowej kadencji         na pierwszej sesji.

3. Pierwsz膮 sesj臋 nowo wybranej Rady w ustawowym trybie zwo艂uje Komisarz Wyborczy,      a prowadzi j膮 do czasu wyboru Przewodnicz膮cego Rady najstarszy wiekiem radny obecny

 na sesji.

 

搂 15. Przewodnicz膮cy Rady w szczeg贸lno艣ci:

1) zwo艂uje sesje Rady,

2) przewodniczy obradom,

3) sprawuje policj臋 sesyjn膮,

4) kieruje obs艂ug膮 kancelaryjn膮 posiedze艅 Rady,

5) zarz膮dza i przeprowadza g艂osowanie nad projektami uchwa艂,

6) podpisuje uchwa艂y Rady,

7) czuwa nad zapewnieniem warunk贸w niezb臋dnych do wykonywania przez radnych ich mandatu.

8) reprezentuje Rad臋 na zewn膮trz.

 

搂 16. W przypadku odwo艂ania, rezygnacji z funkcji b膮d藕 wyga艣ni臋cia mandatu Przewodnicz膮cego lub Wiceprzewodnicz膮cego Rady przed up艂ywem kadencji, Rada na swej najbli偶szej sesji dokona wyboru na wakuj膮ce stanowisko.

 

搂 17. Wiceprzewodnicz膮cy w razie nieobecno艣ci Przewodnicz膮cego, wakatu na tym stanowisku, lub w zakresie przez niego wskazanym przejmuje do wykonania obowi膮zki, o kt贸rych mowa w 搂 15.

 

搂 18. Przewodnicz膮cy Rady koordynuje z ramienia Rady prace komisji Rady.

 

搂 19. 1. W贸jt udziela Radzie wszelkiej pomocy technicznej i organizacyjnej w przygotowaniu i odbyciu sesji.

 

Rozdzia艂 5.

 

Tryb pracy Rady

 

 1. Sesje Rady

 

搂 20. 1. Rada obraduje na sesjach i rozstrzyga w drodze uchwa艂 sprawy nale偶膮ce do jej kompetencji, okre艣lone w ustawie o samorz膮dzie gminnym oraz w innych ustawach, a tak偶e w przepisach prawnych wydawanych na podstawie ustaw.

2. Opr贸cz uchwa艂 Rada mo偶e podejmowa膰:

1) postanowienia proceduralne,

2) deklaracje – zawieraj膮ce samozobowi膮zanie si臋 do okre艣lonego post臋powania,

3) o艣wiadczenia – zawieraj膮ce stanowisko w okre艣lonej sprawie,

4) apele – zawieraj膮ce formalnie niewi膮偶膮ce wezwania adresat贸w zewn臋trznych do okre艣lonego post臋powania, podj臋cia inicjatywy czy zadania,

5) opinie – zawieraj膮ce o艣wiadczenia wiedzy oraz oceny,

6) rezolucje – zawieraj膮ce stanowisko w sprawach og贸lnospo艂ecznych.

3. Do postanowie艅, deklaracji, o艣wiadcze艅, apeli, opinii i rezolucji ma zastosowanie przewidziany w Statucie tryb zg艂aszania inicjatywy uchwa艂odawczej i podejmowania uchwa艂.

 

搂 21. 1. Rada obraduje na sesjach zwyczajnych, nadzwyczajnych i uroczystych.

2.Rada odbywa sesje zwyczajne z cz臋stotliwo艣ci膮 potrzebn膮 do wykonania zada艅 Rady, nie rzadziej jednak ni偶 raz na kwarta艂.

3. Sesje nadzwyczajne s膮 zwo艂ywane w przypadkach przewidzianych w ustawie.

4. Dla nadania uroczystego charakteru wydarzeniom szczeg贸lnej rangi, wr臋czenia odznacze艅, nadania tytu艂贸w honorowych i wyr贸偶nie艅 zwo艂uje si臋 sesje uroczyste.

 

2. Przygotowanie sesji

 

搂 22. 1. Sesje przygotowuje Przewodnicz膮cy Rady

2.Przygotowanie sesji obejmuje:

1) ustalenie porz膮dku obrad,

2) ustalenie czasu i miejsca obrad,

3) zapewnienie dostarczenia radnym materia艂贸w, w tym projekt贸w uchwa艂, dotycz膮cych poszczeg贸lnych punkt贸w porz膮dku obrad.

3. Sesje zwo艂uje Przewodnicz膮cy Rady, lub z jego upowa偶nienia Wiceprzewodnicz膮cy.

4. Zawiadomienia o terminie, miejscu i proponowanym porz膮dku obrad sesyjnych wraz        z materia艂ami dor臋cza si臋 radnym najp贸藕niej na 3 dni przed terminem obrad,                     za potwierdzeniem lub w inny skuteczny spos贸b.

5. W przypadkach uzasadnionych rang膮 spraw i pilnym rozstrzygni臋ciem przewodnicz膮cy mo偶e dokona膰  zwo艂ania sesji bez zachowania terminu, o kt贸rym mowa w pkt. 4  przez go艅ca, kt贸ry dor臋cza zawiadomienie, porz膮dek obrad i projekty uchwa艂 co najmniej 2 dni przed terminem posiedzenia.

6. W razie niedotrzymania termin贸w, o jakich mowa w ust. 4 i 5 Rada mo偶e podj膮膰 uchwa艂臋 o odroczeniu sesji i wyznaczy膰 nowy termin jej odbycia. Wniosek o odroczenie sesji mo偶e by膰 zg艂oszony przez radnego tylko na pocz膮tku obrad, przed g艂osowaniem nad ewentualnym wnioskiem o zmian臋 porz膮dku obrad.

7. Zawiadomienie o terminie, miejscu i przedmiocie obrad Rady powinno by膰 podane do publicznej wiadomo艣ci w spos贸b zwyczajowo przyj臋ty.

 

搂 23. 1. Przed ka偶d膮 sesj膮 Przewodnicz膮cy Rady, po zasi臋gni臋ciu opinii W贸jta ustala list臋 os贸b zaproszonych na sesj臋.

2. W sesjach Rady uczestnicz膮 – z g艂osem doradczym – W贸jt, Sekretarz i Skarbnik.

3. Do udzia艂u w sesjach Rady mog膮 zosta膰 zobowi膮zani kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych podlegaj膮cych kontroli Rady.

 

3. Przebieg sesji

搂 24. Sesje Rady Gminy s膮 jawne.

 

搂 25. Wy艂膮czenie jawno艣ci sesji jest dopuszczalne jedynie w przypadkach przewidzianych      w przepisach powszechnie obowi膮zuj膮cego prawa.

 

搂 26. 1. Sesja odbywa si臋 na jednym posiedzeniu, z zastrze偶eniem ust. 2.

2. Na wniosek Przewodnicz膮cego obrad b膮d藕 radnego, Rada mo偶e postanowi膰 o przerwaniu sesji i kontynuowaniu obrad w innym wyznaczonym terminie na kolejnym posiedzeniu tej samej sesji.

3. O przerwaniu sesji w trybie przewidzianym w ust. 2 Rada mo偶e postanowi膰

w szczeg贸lno艣ci ze wzgl臋du na niemo偶liwo艣膰 wyczerpania porz膮dku obrad lub konieczno艣膰 jego rozszerzenia, potrzeb臋 uzyskania dodatkowych materia艂贸w lub inne nieprzewidziane przeszkody, uniemo偶liwiaj膮ce Radzie w艂a艣ciwe obradowanie lub podj臋cie uchwa艂.

4. Fakt przerwania obrad oraz imiona i nazwiska radnych, kt贸rzy bez usprawiedliwienia opu艣cili obrady przed ich zako艅czeniem, odnotowuje si臋 w protokole.

 

搂 27. 1. Kolejne sesje Rady zwo艂ywane s膮 w terminach ustalanych przez Przewodnicz膮cego Rady.

2. Na wniosek w贸jta lub co najmniej 1/4 ustawowego sk艂adu Rady, zawieraj膮cy porz膮dek obrad oraz projekty uchwa艂 Rady, Przewodnicz膮cy obowi膮zany jest zwo艂a膰 sesj臋 nadzwyczajn膮 na dzie艅 przypadaj膮cy w ci膮gu 7 dni od dnia z艂o偶enia wniosku. Do zawiadomienia o zwo艂aniu sesji do艂膮cza si臋 porz膮dek obrad wraz z projektami uchwa艂.

3. Rada mo偶e wprowadzi膰 zmiany w porz膮dku obrad bezwzgl臋dn膮 wi臋kszo艣ci膮 g艂os贸w ustawowego sk艂adu rady.

4. Do zmiany porz膮dku obrad sesji nadzwyczajnej, dodatkowo wymagana jest zgoda wnioskodawcy.

5. Na wniosek W贸jta Przewodnicz膮cy jest obowi膮zany wprowadzi膰 do porz膮dku obrad najbli偶szej sesji Rady projekt uchwa艂y, je偶eli wp艂yn膮艂 on do Rady Gminy co najmniej 7 dni przed dniem rozpocz臋cia sesji Rady.

 

搂 28. 1. Rada mo偶e rozpocz膮膰 obrady tylko w obecno艣ci co najmniej po艂owy swego ustawowego sk艂adu.

2. Przewodnicz膮cy Rady nie przerywa obrad, gdy liczba radnych obecnych w miejscu odbywania posiedzenia Rady spadnie poni偶ej po艂owy sk艂adu; jednak偶e Rada nie mo偶e w贸wczas podejmowa膰 uchwa艂.

 

搂 29. 1. Sesj臋 otwiera, prowadzi i zamyka Przewodnicz膮cy Rady.

2. W razie nieobecno艣ci Przewodnicz膮cego czynno艣ci okre艣lone w ust. 1 wykonuje Wiceprzewodnicz膮cy Rady, upowa偶niony przez Przewodnicz膮cego.

 

搂 30. 1. Otwarcie sesji nast臋puje po wypowiedzeniu przez Przewodnicz膮cego Rady formu艂y: „Otwieram…… sesj臋 Rady Gminy w Tar艂owie ”.

2. Po otwarciu sesji Przewodnicz膮cy Rady stwierdza na podstawie listy obecno艣ci prawomocno艣膰 obrad.

搂 31. Po otwarciu sesji Przewodnicz膮cy Rady stawia pytanie o ewentualny wniosek             w sprawie zmiany porz膮dku obrad.

 

搂 32. Porz膮dek obrad obejmuje w szczeg贸lno艣ci:

1) otwarcie sesji, przedstawienie porz膮dku obrad,

2) przyj臋cie protoko艂u z obrad poprzedniej sesji,

3) sprawozdanie z dzia艂alno艣ci W贸jta w okresie mi臋dzysesyjnym,

4) rozpatrzenie projekt贸w uchwa艂 lub zaj臋cie stanowiska,

5) interpelacje i zapytania radnych,

6) odpowiedzi na interpelacje,

7) wolne wnioski i informacje.

 

搂 33. 1. Sprawozdanie o jakim mowa w 搂 32 pkt. 3 sk艂ada W贸jt lub wyznaczona przez niego osoba.

 1. Sprawozdania komisji Rady sk艂adaj膮 przewodnicz膮cy komisji lub sprawozdawcy wyznaczeni przez komisje.

 

搂 34. 1. Interpelacje i zapytania s膮 kierowane do W贸jta.

2. Interpelacje dotycz膮 spraw gminnej wsp贸lnoty samorz膮dowej.

3. Interpelacja powinna zawiera膰 kr贸tkie przedstawienie stanu faktycznego, b臋d膮cego jej przedmiotem oraz wynikaj膮ce ze艅 pytania.

4. Interpelacje mog膮 by膰 ustne lub pisemne. Interpelacj臋 w formie pisemnej sk艂ada si臋 na r臋ce Przewodnicz膮cego Rady; Przewodnicz膮cy niezw艂ocznie przekazuje interpelacj臋 adresatowi.

5. Odpowied藕 na interpelacje jest udzielana w formie pisemnej w terminie 21 dni - na r臋ce

Przewodnicz膮cego Rady i radnego sk艂adaj膮cego interpelacj臋.

6. Odpowiedzi na interpelacj臋 udziela W贸jt lub w艂a艣ciwe rzeczowo osoby, upowa偶nione do tego przez W贸jta .

7. W razie uznania odpowiedzi za niezadowalaj膮c膮, radny interpeluj膮cy mo偶e zwr贸ci膰 si臋 do

Przewodnicz膮cego Rady o nakazanie niezw艂ocznego uzupe艂nienia odpowiedzi.

8. Przewodnicz膮cy Rady informuje radnych o z艂o偶onych interpelacjach i odpowiedziach       na nie, na najbli偶szej sesji Rady, w ramach odr臋bnego punktu porz膮dku obrad.

 

搂 35. 1. Zapytania sk艂ada si臋 w sprawach aktualnych problem贸w Gminy, tak偶e w celu uzyskania informacji o konkretnym stanie faktycznym.

2. Zapytania formu艂owane s膮 pisemnie na r臋ce Przewodnicz膮cego Rady lub ustnie, w trakcie sesji Rady.

3. Je艣li bezpo艣rednia odpowied藕 na zapytanie nie jest mo偶liwa, pytany udziela odpowiedzi pisemnej w terminie 21 dni. 搂 34 ust. 5, 6 i 7 stosuje si臋 odpowiednio.

 

搂 36. 1. Przewodnicz膮cy Rady prowadzi obrady wed艂ug ustalonego porz膮dku, otwieraj膮c       i zamykaj膮c dyskusje nad ka偶dym z punkt贸w.

2. Przewodnicz膮cy Rady udziela g艂osu wed艂ug kolejno艣ci zg艂osze艅; w uzasadnionych przypadkach mo偶e tak偶e udzieli膰 g艂osu poza kolejno艣ci膮.

3. Radnemu nie wolno zabiera膰 g艂osu bez zezwolenia Przewodnicz膮cego Rady.

4. Przewodnicz膮cy Rady mo偶e zabiera膰 g艂os w ka偶dym momencie obrad.

5. Przewodnicz膮cy Rady mo偶e udzieli膰 g艂osu osobie nie b臋d膮cej radnym.

 

搂 37. 1. Przewodnicz膮cy Rady czuwa nad sprawnym przebiegiem obrad, a zw艂aszcza nad zwi臋z艂o艣ci膮 wyst膮pie艅 radnych oraz innych os贸b uczestnicz膮cych w sesji.

2. Przewodnicz膮cy Rady mo偶e czyni膰 radnym uwagi dotycz膮ce tematu, formy i czasu trwania ich wyst膮pie艅, a w szczeg贸lnie uzasadnionych przypadkach przywo艂a膰 m贸wc臋 „do rzeczy”.

3. Je偶eli temat lub spos贸b wyst膮pienia albo zachowania radnego w spos贸b oczywisty zak艂贸caj膮 porz膮dek obrad b膮d藕 uchybiaj膮 powadze sesji, Przewodnicz膮cy Rady przywo艂uje radnego „do porz膮dku”, a gdy przywo艂anie nie odnios艂o skutku mo偶e odebra膰 mu g艂os, nakazuj膮c odnotowanie tego faktu w protokole.

4. Postanowienia ust. 2 i 3 stosuje si臋 odpowiednio do os贸b spoza Rady zaproszonych na sesj臋 i do publiczno艣ci.

5. Po uprzednim ostrze偶eniu Przewodnicz膮cy Rady mo偶e nakaza膰 opuszczenie sali tym osobom spo艣r贸d publiczno艣ci, kt贸re swoim zachowaniem lub wyst膮pieniami zak艂贸caj膮 porz膮dek obrad b膮d藕 naruszaj膮 powag臋 sesji.

 

搂 38. Na wniosek radnego, Przewodnicz膮cy Rady przyjmuje do protoko艂u sesji wyst膮pienie radnego zg艂oszone na pi艣mie, lecz nie wyg艂oszone w toku obrad, informuj膮c o tym Rad臋.

 

搂 39. 1. Przewodnicz膮cy Rady udziela g艂osu poza kolejno艣ci膮 w sprawie wniosk贸w natury formalnej, w szczeg贸lno艣ci dotycz膮cych:

1) stwierdzenia quorum,

2) zmiany porz膮dku obrad,

3) ograniczenia czasu wyst膮pienia dyskutant贸w,

4) zamkni臋cia listy m贸wc贸w,

5) zako艅czenia dyskusji i podj臋cia uchwa艂y,

6) zarz膮dzenia przerwy,

7) odes艂ania projektu uchwa艂y do komisji,

8) przeliczenia g艂os贸w,

9) reasumpcji g艂osowania,

2. Wnioski formalne Przewodnicz膮cy Rady poddaje pod g艂osowanie po dopuszczeniu jednego g艂osu „przeciwko” wnioskowi.

 

搂 40. 1. Sprawy osobowe Rada rozpatruje w obecno艣ci zainteresowanego. Rada mo偶e jednak postanowi膰 inaczej.

2. Postanowienie ust. 1 nie dotyczy przypadk贸w nieusprawiedliwionej nieobecno艣ci zainteresowanego na sesji.

 

搂 41. 1. Po wyczerpaniu listy m贸wc贸w, Przewodnicz膮cy Rady zamyka dyskusj臋. W razie potrzeby zarz膮dza przerw臋 w celu umo偶liwienia w艂a艣ciwej Komisji lub W贸jtowi ustosunkowania si臋 do zg艂oszonych w czasie debaty wniosk贸w, a je艣li zaistnieje taka konieczno艣膰 – przygotowania poprawek w rozpatrywanym dokumencie.

2. Po zamkni臋ciu dyskusji Przewodnicz膮cy Rady rozpoczyna procedur臋 g艂osowania.

3. Po rozpocz臋ciu procedury g艂osowania, do momentu zarz膮dzenia g艂osowania, Przewodnicz膮cy Rady mo偶e udzieli膰 radnym g艂osu tylko w celu zg艂oszenia lub uzasadnienia wniosku formalnego o sposobie lub porz膮dku g艂osowania.

 

搂 42. 1. Po wyczerpaniu porz膮dku obrad Przewodnicz膮cy Rady ko艅czy sesj臋, wypowiadaj膮c formu艂臋

                       „Zamykam ……… sesj臋 Rady Gminy w Tar艂owie ”.

2. Czas od otwarcia sesji do jej zako艅czenia uwa偶a si臋 za czas trwania sesji.

3. Postanowienie ust. 2 dotyczy tak偶e sesji, kt贸ra obj臋艂a wi臋cej ni偶 jedno posiedzenie.

 

搂 43. 1. Rada jest zwi膮zana uchwa艂膮 od chwili jej podj臋cia.

2. Uchylenie lub zmiana podj臋tej uchwa艂y mo偶e nast膮pi膰 tylko w drodze odr臋bnej uchwa艂y podj臋tej nie wcze艣niej, ni偶 na nast臋pnej sesji.

3. Postanowienie ust. 2 nie stosuje si臋 w odniesieniu do oczywistych omy艂ek.

 

搂 44. Do wszystkich os贸b pozostaj膮cych w miejscu obrad po zako艅czeniu sesji lub posiedzenia maj膮 zastosowanie og贸lne przepisy porz膮dkowe w艂a艣ciwe dla miejsca, w kt贸rym sesja lub posiedzenie si臋 odbywa.

搂 45. Pracownik Urz臋du, wyznaczony przez W贸jta do obs艂ugi Rady Gminy, sporz膮dza z ka偶dej sesji protok贸艂.

 

搂 46. 1. Protok贸艂 z sesji musi wiernie odzwierciedla膰 jej przebieg.

2. Protok贸艂 z sesji powinien w szczeg贸lno艣ci zawiera膰:

1) numer, dat臋 i miejsce odbywania sesji, godzin臋 jej rozpocz臋cia i zako艅czenia oraz

wskazywa膰 numery uchwa艂, imi臋 i nazwisko przewodnicz膮cego obrad i protokolanta,

2) stwierdzenie prawomocno艣ci posiedzenia,

3) odnotowanie przyj臋cia protoko艂u z poprzedniej sesji,

4) ustalony porz膮dek obrad,

5) przebieg obrad, a w szczeg贸lno艣ci tre艣膰 wyst膮pie艅 albo ich streszczenie, teksty

zg艂oszonych, jak r贸wnie偶 uchwalonych wniosk贸w, a nadto odnotowanie fakt贸w zg艂oszenia

pisemnych wyst膮pie艅,

6) przebieg g艂osowania z wyszczeg贸lnieniem liczby g艂os贸w: „za”, „przeciw” i

„wstrzymuj膮cych” oraz g艂os贸w niewa偶nych,

7) podpis Przewodnicz膮cego obrad i osoby sporz膮dzaj膮cej protok贸艂.

 

搂 47. 1. W trakcie obrad lub nie p贸藕niej ni偶 na najbli偶szej sesji radni mog膮 zg艂asza膰 poprawki lub uzupe艂nienia do protoko艂u, przy czym o ich uwzgl臋dnieniu rozstrzyga Przewodnicz膮cy Rady po wys艂uchaniu protokolanta w obecno艣ci Radnego zg艂aszaj膮cego poprawki.

2. Je偶eli wniosek wskazany w ust. 1 nie zostanie uwzgl臋dniony, wnioskodawca mo偶e wnie艣膰 sprzeciw do Rady.

3. Rada mo偶e podj膮膰 uchwa艂臋 o przyj臋ciu protoko艂u z poprzedniej sesji po rozpatrzeniu sprzeciwu, o jakim mowa w ust. 2.

搂 48. 1. Do protoko艂u do艂膮cza si臋 list臋 obecno艣ci radnych oraz odr臋bn膮 list臋 zaproszonych go艣ci, teksty przyj臋tych przez Rad臋 uchwa艂, usprawiedliwienia os贸b nieobecnych, o艣wiadczenia i inne dokumenty z艂o偶one na r臋ce Przewodnicz膮cego Rady.

2. Uchwa艂y Przewodnicz膮cy Rady dor臋cza W贸jtowi najp贸藕niej w ci膮gu 7 dni od dnia zako艅czenia sesji.

3. Wyci膮gi z protoko艂u z sesji oraz kopie uchwa艂 Przewodnicz膮cy Rady dor臋cza tym jednostkom organizacyjnym, kt贸re s膮 zobowi膮zane do okre艣lonych dzia艂a艅, z dokument贸w tych wynikaj膮cych.

搂 49. 1. Obs艂ug臋 biurow膮 sesji (wysy艂anie zawiadomie艅, wyci膮g贸w z protoko艂贸w itp.) sprawuje pracownik Urz臋du wyznaczony do obs艂ugi Rady Gminy

2. Pracownik, o kt贸rym mowa w ust. 1 podlega w sprawach merytorycznych Przewodnicz膮cemu Rady.

 

 1. Uchwa艂y

 

搂 50. 1. Uchwa艂y, o jakich mowa w 搂 20 ust. 1, a tak偶e deklaracje, o艣wiadczenia apele, opinie i rezolucje , o jakich mowa w 搂 20 ust. 2 s膮 sporz膮dzone w formie odr臋bnych dokument贸w.

2. Przepis ust. 1 nie dotyczy postanowie艅 proceduralnych.

.

搂 51. 1. Inicjatyw臋 uchwa艂odawcz膮 posiadaj膮:

1) Przewodnicz膮cy Rady

2) kluby radnych

3) grupa co najmniej 3 radnych

4) komisje Rady

5) W贸jt

2. Projekt uchwa艂y powinien okre艣la膰 w szczeg贸lno艣ci:

1) tytu艂 uchwa艂y,

2) podstaw臋 prawn膮,

3) postanowienia merytoryczne,

4) w miar臋 potrzeby okre艣lenie 藕r贸d艂a sfinansowania realizacji uchwa艂y,

5) okre艣lenie organu odpowiedzialnego za wykonanie uchwa艂y,

6) ustalenie terminu obowi膮zywania lub wej艣cia w 偶ycie uchwa艂y.

3. Projekt uchwa艂y powinien zosta膰 przed艂o偶ony Radzie wraz z uzasadnieniem, w kt贸rym nale偶y wskaza膰 potrzeb臋 podj臋cia uchwa艂y oraz informacj臋 o skutkach finansowych jej realizacji.

4. Projekty uchwa艂 s膮 opiniowane pod wzgl臋dem formalno- prawnym przez radc臋 prawnego.

5. Podmiot posiadaj膮cy inicjatyw臋 uchwa艂odawcz膮 - je偶eli nie jest nim W贸jt - przedk艂ada swoje projekty uchwa艂 W贸jtowi najp贸藕niej na 21 dni, przed terminem sesji zwyczajnej.

6. W贸jt przedk艂ada Przewodnicz膮cemu Rady w艂asne projekty oraz projekty innych uprawnionych podmiot贸w wraz ze swoj膮 opini膮 najp贸藕niej na 14 dni przed terminem sesji zwyczajnej.

7. Przewodnicz膮cy Rady przekazuje niezw艂ocznie projekty uchwa艂 przewodnicz膮cym w艂a艣ciwych komisji.

8. Przewodnicz膮cy Komisji, do kt贸rych skierowano projekty uchwa艂 zwo艂uj膮 posiedzenia komisji najp贸藕niej na 1 dzie艅 przed terminem sesji zwyczajnej celem zaopiniowania projekt贸w przez komisje.

9. W贸jt nie mo偶e uchyli膰 si臋 od przed艂o偶enia projekt贸w uchwa艂 zg艂oszonych przez uprawniony podmiot.

 

搂 52. Uchwa艂y Rady powinny by膰 zredagowane w spos贸b zwi臋z艂y, syntetyczny, przy u偶yciu wyra偶e艅 w ich powszechnym znaczeniu. W projektach uchwa艂 nale偶y unika膰 pos艂ugiwania si臋 wyra偶eniami specjalistycznymi, zapo偶yczonymi z j臋zyk贸w obcych i neologizmami.

 

搂 53. 1. Ilekro膰 przepisy prawa ustanawiaj膮 wym贸g dzia艂ania Rady po zaopiniowaniu jej uchwa艂y, w uzgodnieniu lub w porozumieniu z organami administracji rz膮dowej lub innymi organami, do zaopiniowania lub uzgodnienia przedk艂adany jest projekt uchwa艂y przyj臋ty przez Rad臋.

2. Postanowienie ust. 1 nie ma zastosowania, gdy z przepis贸w prawa wynika, 偶e przed艂o偶eniu podlega projekt uchwa艂y Rady, sporz膮dzony przez W贸jta.

搂 54. 1. Uchwa艂y Rady podpisuje Przewodnicz膮cy Rady, o ile ustawy nie stanowi膮 inaczej.

2. Przepis ust. 1 stosuje si臋 odpowiednio do Wiceprzewodnicz膮cego prowadz膮cego obrady.

 

搂 55. 1. W贸jt ewidencjonuje orygina艂y uchwa艂 w rejestrze uchwa艂 i przechowuje wraz          z protoko艂ami sesji Rady.

2. Odpisy uchwa艂 przekazuje si臋 w艂a艣ciwym jednostkom do realizacji i do wiadomo艣ci zale偶nie od ich tre艣ci.

 

 1. Procedura g艂osowania

 

搂 56. W g艂osowaniu bior膮 udzia艂 wy艂膮cznie radni.

 

搂 57. 1. G艂osowanie jawne odbywa si臋 przez podniesienie r臋ki.

2. G艂osowanie jawne zarz膮dza i przeprowadza Przewodnicz膮cy obrad, przelicza oddane g艂osy „za”, „przeciw” i „wstrzymuj膮ce si臋”, sumuje je i por贸wnuj膮c z list膮 radnych obecnych na sesji, wzgl臋dnie ze sk艂adem lub ustawowym sk艂adem rady, nakazuje odnotowanie wynik贸w g艂osowania w protokole sesji.

3. Do przeliczenia g艂os贸w Przewodnicz膮cy obrad mo偶e wyznaczy膰 radnych.

4. Wyniki g艂osowania jawnego og艂asza Przewodnicz膮cy obrad.

5. W przypadku, gdy wynik g艂osowania jawnego budzi uzasadnione w膮tpliwo艣ci co do przebiegu g艂osowania, obliczenia jego wynik贸w, albo wprowadzenia radnych w b艂膮d co do sposobu (zasad) g艂osowania Rada mo偶e dokona膰 ponownego g艂osowania – reasumpcji. Wniosek o reasumpcj臋 mo偶e by膰 z艂o偶ony tylko na tym posiedzeniu, na kt贸rym odby艂o si臋 g艂osowanie. O przyj臋ciu g艂osowania rozstrzyga Rada.

 

搂 58. W przypadkach przewidzianych prawem przeprowadza si臋 g艂osowanie imienne

 z wpisem sposobu g艂osowania radnego do protoko艂u z sesji.

 

搂 59. 1. W g艂osowaniu tajnym radni g艂osuj膮 za pomoc膮 kart ostemplowanych piecz臋ci膮 Rady, przy czym ka偶dorazowo Rada ustala spos贸b g艂osowania, a samo g艂osowanie przeprowadza wybrana z grona Rady Komisja Skrutacyjna z wy艂onionym spo艣r贸d siebie przewodnicz膮cym.

2. Komisja Skrutacyjna przed przyst膮pieniem do g艂osowania obja艣nia spos贸b g艂osowania       i przeprowadza je, wyczytuj膮c kolejno radnych z listy obecno艣ci.

3. Kart do g艂osowania nie mo偶e by膰 wi臋cej ni偶 radnych obecnych na sesji.

4. Po przeliczeniu g艂os贸w Przewodnicz膮cy Komisji Skrutacyjnej odczytuje protok贸艂, podaj膮c wynik g艂osowania.

5. Karty z oddanymi g艂osami i protok贸艂 g艂osowania stanowi膮 za艂膮cznik do protoko艂u sesji.

 

搂 60. 1. Przewodnicz膮cy obrad przed poddaniem wniosku pod g艂osowanie precyzuje i og艂asza Radzie proponowan膮 tre艣膰 wniosku w taki spos贸b, aby jego redakcja by艂a przejrzysta, a wniosek nie budzi艂 w膮tpliwo艣ci co do intencji wnioskodawcy.

2. W pierwszej kolejno艣ci Przewodnicz膮cy obrad poddaje pod g艂osowanie wniosek najdalej id膮cy, je艣li mo偶e to wykluczy膰 potrzeb臋 g艂osowania nad pozosta艂ymi wnioskami. Ewentualny sp贸r co do tego, kt贸ry z wniosk贸w jest najdalej id膮cy rozstrzyga Przewodnicz膮cy obrad.

3. W przypadku g艂osowania w sprawie wybor贸w os贸b, Przewodnicz膮cy obrad przed zamkni臋ciem listy kandydat贸w zapytuje ka偶dego z nich czy zgadza si臋 kandydowa膰 i po otrzymaniu odpowiedzi twierdz膮cej poddaje pod g艂osowanie zamkni臋cie listy kandydat贸w,    a nast臋pnie zarz膮dza wybory.

4. Przepis ust. 3 nie ma zastosowania, gdy nieobecny kandydat z艂o偶y艂 uprzednio zgod臋       na pi艣mie.

 

搂 61. 1. Je偶eli opr贸cz wniosku (wniosk贸w) o podj臋cie uchwa艂y w danej sprawie zostanie zg艂oszony wniosek o odrzucenie tego wniosku (wniosk贸w), w pierwszej kolejno艣ci Rada g艂osuje nad wnioskiem o odrzucenie wniosku (wniosk贸w) o podj臋cie uchwa艂y.

2. G艂osowanie nad poprawkami do poszczeg贸lnych paragraf贸w lub ust臋p贸w projektu uchwa艂y nast臋puje wed艂ug ich kolejno艣ci, z tym, 偶e w pierwszej kolejno艣ci Przewodnicz膮cy obrad poddaje pod g艂osowanie te poprawki, kt贸rych przyj臋cie lub odrzucenie rozstrzyga        o innych poprawkach.

3. W przypadku przyj臋cia poprawki wykluczaj膮cej inne poprawki do projektu uchwa艂y, poprawek tych nie poddaje si臋 pod g艂osowanie.

4. W przypadku zg艂oszenia do tego samego fragmentu projektu uchwa艂y kilku poprawek stosuje si臋 zasad臋 okre艣lon膮 w 搂 60 ust. 2.

5. Przewodnicz膮cy obrad mo偶e zarz膮dzi膰 g艂osowanie 艂膮cznie nad grup膮 poprawek do projektu uchwa艂y.

6. Przewodnicz膮cy obrad zarz膮dza g艂osowanie w ostatniej kolejno艣ci za przyj臋ciem uchwa艂y w ca艂o艣ci ze zmianami wynikaj膮cymi z poprawek wniesionych do projektu uchwa艂y.

7. Przewodnicz膮cy obrad mo偶e odroczy膰 g艂osowanie, o jakim mowa w ust. 6 na czas potrzebny do stwierdzenia, czy wskutek przyj臋tych poprawek nie zachodzi sprzeczno艣膰 pomi臋dzy poszczeg贸lnymi postanowieniami uchwa艂y.

 

搂 62. 1. G艂osowanie zwyk艂膮 wi臋kszo艣ci膮 g艂os贸w oznacza, 偶e przechodzi wniosek lub kandydatura, kt贸ra uzyska艂a wi臋ksz膮 liczb臋 g艂os贸w „za” ni偶 „przeciw”. G艂os贸w wstrzymuj膮cych si臋 i niewa偶nych nie dolicza si臋 do 偶adnej z grup g艂osuj膮cych „za” czy „przeciw”.

2. Je偶eli celem g艂osowania jest wyb贸r jednej z kilku os贸b lub mo偶liwo艣ci, przechodzi kandydatura lub wniosek, na kt贸ry oddano najwi臋ksz膮 liczb臋 g艂os贸w „za”.

搂 63. 1. G艂osowanie bezwzgl臋dn膮 wi臋kszo艣ci膮 g艂os贸w oznacza, 偶e przechodzi wniosek lub kandydatura, kt贸re uzyska艂y co najmniej jeden g艂os wi臋cej od sumy pozosta艂ych wa偶nie oddanych g艂os贸w, to znaczy przeciwnych i wstrzymuj膮cych si臋.

2. G艂osowanie bezwzgl臋dn膮 wi臋kszo艣ci膮 ustawowego sk艂adu Rady oznacza, 偶e przechodzi wniosek lub kandydatura, kt贸ra uzyska艂a liczb臋 ca艂kowit膮 wa偶nych g艂os贸w oddanych za wnioskiem lub kandydatem, przewy偶szaj膮c膮 po艂ow臋 ustawowego sk艂adu Rady.

3. Bezwzgl臋dna wi臋kszo艣膰 g艂os贸w przy parzystej liczbie g艂osuj膮cych zachodzi w贸wczas, gdy za wnioskiem lub kandydatur膮 zosta艂o oddanych 50% + 1 wa偶nie oddanych g艂os贸w.

 

 1. Komisje Rady

 

搂 64. 1. Rada powo艂uje nast臋puj膮ce sta艂e komisje:

1) Rewizyjn膮,

2)  Rolnictwa, Porz膮dku Publicznego i Ochrony 艢rodowiska,

3) O艣wiaty, Kultury i Zdrowia,

4) Rozwoju Gospodarczego i Bud偶etu

2. Rada mo偶e powo艂a膰 dora藕ne komisje do wykonywania okre艣lonych zada艅, okre艣laj膮c ich sk艂ad i zakres dzia艂ania.

3. Liczb臋 cz艂onk贸w oraz sk艂ad komisji ustala ka偶dorazowo Rada Gminy.

4. Zmiany w sk艂adzie komisji mo偶liwe s膮 w ka偶dym czasie, na wniosek zainteresowanego radnego lub przewodnicz膮cego komisji.

搂 65. 1. Do zada艅 komisji sta艂ych nale偶y w zakresie ich w艂a艣ciwo艣ci:

1) opiniowanie projekt贸w uchwa艂,

2) wyst臋powanie z inicjatyw膮 uchwa艂odawcz膮,

3) opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazanych komisji przez Rad臋, W贸jta lub inne komisje,

4) sprawowanie kontroli nad wykonaniem uchwa艂 Rady w zakresie kompetencji komisji.

 

搂 66. Pracami komisji kieruje przewodnicz膮cy komisji.

 

搂 67. Komisja wybiera przewodnicz膮cego i zast臋pc臋 przewodnicz膮cego na swym pierwszym posiedzeniu, kt贸re zwo艂uje Przewodnicz膮cy Rady.

 

搂 68. Komisje sta艂e obraduj膮 na posiedzeniach zwo艂ywanych przez jej przewodnicz膮cego:

1) zgodnie z planem pracy,

2) na wniosek Przewodnicz膮cego Rady w sprawach bie偶膮cych,

3) na wniosek 5 radnych, w uzgodnieniu z Przewodnicz膮cym Rady, przewodnicz膮cy komisji mo偶e zwo艂a膰 posiedzenie komisji.

4) na wniosek 3 cz艂onk贸w komisji.

 

搂 69. 1. Komisje Rady mog膮 odbywa膰 wsp贸lne posiedzenia.

 1. Na podstawie upowa偶nienia Rady, Przewodnicz膮cy lub Wiceprzewodnicz膮cy Rady, mog膮 zwo艂a膰 posiedzenie komisji i nakaza膰 z艂o偶enie sprawozdania dla Rady.

 

搂 70. O terminie posiedzenia komisji i proponowanym porz膮dku obrad przewodnicz膮cy komisji zawiadamia cz艂onk贸w komisji najp贸藕niej na 2 dni przed terminem posiedzenia.

 

搂 71. 1. Przewodnicz膮cy komisji sta艂ych na pierwszej sesji w roku kalendarzowym, przedstawiaj膮 Radzie sprawozdanie z dzia艂alno艣ci komisji za rok ubieg艂y.

 1. Przepis ust 1 stosuje si臋 odpowiednio do dora藕nych komisji powo艂anych przez Rad臋.

 

搂 72. W pracach komisji mog膮 bra膰 udzia艂 radni nie b臋d膮cy jej cz艂onkami oraz zaproszeni go艣cie bez prawa do udzia艂u w g艂osowaniu.

 

搂 73. 1. Opinie i wnioski komisji uchwalane s膮 w g艂osowaniu jawnym zwyk艂膮 wi臋kszo艣ci膮 g艂os贸w, w obecno艣ci co najmniej po艂owy sk艂adu komisji.

 1. W przypadku r贸wnej liczby g艂os贸w decyduje g艂os przewodnicz膮cego.

 

搂 74. Z ka偶dego posiedzenia komisja sporz膮dza protok贸艂.

 

6. Radni

 

搂 75. 1. Radni potwierdzaj膮 swoj膮 obecno艣膰 na sesjach i posiedzeniach komisji podpisem na li艣cie obecno艣ci.

2. Radny w ci膮gu 7 dni od daty odbycia si臋 sesji lub posiedzenia komisji, winien usprawiedliwi膰 swoj膮 nieobecno艣膰 Przewodnicz膮cemu Rady.

搂 76. 1. Radni powinni odbywa膰 spotkania ze swoimi wyborcami.

 1. Radni mog膮, stosownie do potrzeb, przyjmowa膰 mieszka艅c贸w Gminy w siedzibie Urz臋du w sprawach dotycz膮cych Gminy i jej mieszka艅c贸w.

 

搂 77. 1. W przypadku wniosku pracodawcy zatrudniaj膮cego radnego o rozwi膮zanie z nim stosunku pracy, Rada mo偶e powo艂a膰 komisj臋 dora藕n膮 do szczeg贸艂owego zbadania wszystkich okoliczno艣ci sprawy.

2. Komisja przedk艂ada swoje ustalenia i propozycje na pi艣mie Przewodnicz膮cemu Rady.

3. Przed podj臋ciem uchwa艂y w przedmiocie wskazanym w ust. 1 Rada powinna umo偶liwi膰 radnemu z艂o偶enie wyja艣nie艅.

 

搂 78. 1. Gminna Komisja Wyborcza wydaje radnym za艣wiadczenia o wyborze.

 

Rozdzia艂 6.

 

Zasady i tryb dzia艂ania Komisji Rewizyjnej

 

 1. Organizacja Komisji Rewizyjnej

 

搂 79. 1. Przewodnicz膮cy Komisji Rewizyjnej organizuje prac臋 Komisji Rewizyjnej i prowadzi jej obrady.

2.W przypadku nieobecno艣ci Przewodnicz膮cego lub niemo偶no艣ci dzia艂ania, jego zadania wykonuje zast臋pca Przewodnicz膮cego Komisji.

 

搂 80. 1. Cz艂onkowie Komisji Rewizyjnej podlegaj膮 wy艂膮czeniu od udzia艂u w jej dzia艂aniach

 w sprawach, w kt贸rych mo偶e powsta膰 podejrzenie o ich stronniczo艣膰 lub interesowno艣膰.

2. W sprawie wy艂膮czenia poszczeg贸lnych cz艂onk贸w Komisji decyduje pisemnie Przewodnicz膮cy Komisji Rewizyjnej.

3. O wy艂膮czeniu Przewodnicz膮cego Komisji Rewizyjnej decyduje Rada.

4. Wy艂膮czony cz艂onek Komisji Rewizyjnej mo偶e odwo艂a膰 si臋 na pi艣mie od decyzji o wy艂膮czeniu do Rady – w terminie 7 dni od daty powzi臋cia wiadomo艣ci o tre艣ci tej decyzji.

 

 1. Zasady kontroli

 

搂 81. 1. Komisja Rewizyjna kontroluje dzia艂alno艣膰 W贸jta, gminnych jednostek organizacyjnych i jednostek pomocniczych Gminy pod wzgl臋dem:

1) legalno艣ci,

2) gospodarno艣ci,

3) rzetelno艣ci,

4) celowo艣ci,

5) oraz zgodno艣ci dokumentacji ze stanem faktycznym.

2. Komisja Rewizyjna bada w szczeg贸lno艣ci gospodark臋 finansow膮 kontrolowanych podmiot贸w, w tym wykonanie bud偶etu Gminy.

 

搂 82. Komisja Rewizyjna wykonuje inne zadania kontrolne na zlecenie Rady w zakresie         i w formach wskazanym w uchwa艂ach Rady.

 

搂 83. Komisja Rewizyjna przeprowadza nast臋puj膮ce rodzaje kontroli:

1) kompleksowe – obejmuj膮ce ca艂o艣膰 dzia艂alno艣ci kontrolowanego podmiotu lub obszerny zesp贸艂 dzia艂a艅 tego podmiotu,

2) problemowe – obejmuj膮ce wybrane zagadnienia lub zagadnienie z zakresu dzia艂alno艣ci kontrolowanego podmiotu, stanowi膮ce niewielki fragment w jego dzia艂alno艣ci,

3) sprawdzaj膮ce – podejmowane w celu ustalenia, czy wyniki poprzedniej kontroli zosta艂y uwzgl臋dnione w toku post臋powania danego podmiotu.

 

搂 84. 1. Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrole kompleksowe oraz problemowe              w zakresie ustalonym w jej planie pracy, zatwierdzonym przez Rad臋.

2.Rada mo偶e podj膮膰 decyzj臋 w sprawie przeprowadzenia kontroli nie obj臋tej planem,

 o jakim mowa w ust. 1.

 

搂 85. Kontrola kompleksowa nie powinna trwa膰 d艂u偶ej ni偶 14 dni roboczych, a kontrole problemowa i sprawdzaj膮ca - d艂u偶ej ni偶 7 dni roboczych.

 

搂 86. 1. Kontroli Komisji Rewizyjnej nie podlegaj膮 zamierzenia przed ich zrealizowaniem, co

w szczeg贸lno艣ci dotyczy projekt贸w dokument贸w maj膮cych stanowi膰 podstaw臋 okre艣lonych dzia艂a艅 (kontrola wst臋pna).

2. Rada mo偶e nakaza膰 Komisji Rewizyjnej zaniechanie, a tak偶e przerwanie kontroli lub odst膮pienie od poszczeg贸lnych czynno艣ci kontrolnych.

3. Rada mo偶e nakaza膰 rozszerzenie lub zaw臋偶enie zakresu i przedmiotu kontroli.

4. Uchwa艂y Rady, o kt贸rych mowa w ust. 2-3 wykonywane s膮 niezw艂ocznie.

5. Komisja Rewizyjna jest obowi膮zana do przeprowadzenia kontroli w ka偶dym przypadku podj臋cia takiej decyzji przez Rad臋. Dotyczy to zar贸wno kontroli kompleksowych, jak i kontroli problemowych oraz sprawdzaj膮cych.

 

搂 87. 1. Post臋powanie kontrolne przeprowadza si臋 w spos贸b umo偶liwiaj膮cy bezstronne         i rzetelne ustalenie stanu faktycznego w zakresie dzia艂alno艣ci kontrolowanego podmiotu, rzetelne jego udokumentowanie i ocen臋 kontrolowanej dzia艂alno艣ci wed艂ug kryteri贸w ustalonych w 搂 81 ust. 1.

2. Stan faktyczny ustala si臋 na podstawie dowod贸w zebranych w toku post臋powania kontrolnego.

3. Jako dow贸d mo偶e by膰 wykorzystane wszystko, co nie jest sprzeczne z prawem. Jako dowody mog膮 by膰 wykorzystane w szczeg贸lno艣ci: dokumenty, wyniki ogl臋dzin, zeznania 艣wiadk贸w, opinie bieg艂ych oraz pisemne wyja艣nienia i o艣wiadczenia kontrolowanych.

 

3.Tryb kontroli

 

搂 88. 1. Kontroli kompleksowych oraz problemowych dokonuje Komisja Rewizyjna w pe艂nym sk艂adzie lub przez zespo艂y kontrolne sk艂adaj膮ce si臋 co najmniej z dw贸ch cz艂onk贸w Komisji.

2. Przewodnicz膮cy Komisji Rewizyjnej wyznacza na pi艣mie kierownika zespo艂u kontrolnego, kt贸ry dokonuje podzia艂u czynno艣ci pomi臋dzy kontroluj膮cych.

3. Kontrole przeprowadzane s膮 na podstawie pisemnego upowa偶nienia wydanego przez Przewodnicz膮cego Komisji Rewizyjnej, okre艣laj膮cego kontrolowany podmiot, zakres kontroli oraz osoby wydelegowane do przeprowadzenia kontroli.

4. Kontroluj膮cy obowi膮zani s膮 przed przyst膮pieniem do czynno艣ci kontrolnych okaza膰 kierownikowi kontrolowanego podmiotu upowa偶nienia, o kt贸rych mowa w ust. 3 oraz dowody osobiste.

 

搂 89. 1. W razie powzi臋cia w toku kontroli uzasadnionego podejrzenia pope艂nienia przest臋pstwa, kontroluj膮cy niezw艂ocznie zawiadamia o tym kierownika kontrolowanej jednostki i W贸jta, wskazuj膮c dowody uzasadniaj膮ce zawiadomienie.

2.Je偶eli podejrzenie dotyczy osoby W贸jta, kontroluj膮cy zawiadamia o tym Przewodnicz膮cego Rady.

 

搂 90. 1. Kierownik kontrolowanego podmiotu obowi膮zany jest zapewni膰 warunki i 艣rodki dla

prawid艂owego przeprowadzenia kontroli.

2. Kierownik kontrolowanego podmiotu obowi膮zany jest w szczeg贸lno艣ci przedk艂ada膰 na 偶膮danie kontroluj膮cych dokumenty i materia艂y niezb臋dne do przeprowadzenia kontroli oraz umo偶liwi膰 kontroluj膮cym wst臋p do obiekt贸w i pomieszcze艅 kontrolowanego podmiotu.

3. Kierownik kontrolowanego podmiotu, kt贸ry odm贸wi wykonania czynno艣ci, o kt贸rych mowa w ust. 1 i 2, obowi膮zany jest do niezw艂ocznego z艂o偶enia na r臋ce osoby kontroluj膮cej pisemnego wyja艣nienia.

4. Na 偶膮danie kontroluj膮cych, kierownik kontrolowanego podmiotu obowi膮zany jest udzieli膰 ustnych i pisemnych wyja艣nie艅, tak偶e w przypadkach innych, ni偶 okre艣lone w ust.3

 

搂 91. Czynno艣ci kontrolne wykonywane s膮 w miar臋 mo偶liwo艣ci w dniach oraz godzinach pracy kontrolowanego podmiotu.

 

Protoko艂y kontroli

 

搂 92. 1. Kontroluj膮cy sporz膮dzaj膮 z przeprowadzonej kontroli w ci膮gu 3 dni roboczych od jej zako艅czenia protok贸艂 pokontrolny, obejmuj膮cy:

1) nazw臋 i adres kontrolowanego podmiotu,

2) imi臋 i nazwisko kontroluj膮cego (kontroluj膮cych),

3) daty rozpocz臋cia i zako艅czenia czynno艣ci kontrolnych,

4) okre艣lenie przedmiotowego zakresu kontroli i okresu obj臋tego kontrol膮,

5) imi臋 i nazwisko kierownika kontrolowanego podmiotu,

6) przebieg i wynik czynno艣ci kontrolnych, a w szczeg贸lno艣ci wnioski kontroli wskazuj膮ce na

stwierdzenie nieprawid艂owo艣ci w dzia艂alno艣ci kontrolowanego podmiotu oraz wskazanie dowod贸w potwierdzaj膮cych ustalenia zawarte w protokole,

7) dat臋 i miejsce podpisania protoko艂u,

8) podpisy kontroluj膮cego (kontroluj膮cych) i kierownika kontrolowanego podmiotu, lub notatk臋 o odmowie podpisania protoko艂u z podaniem przyczyn odmowy.

2. Protok贸艂 pokontrolny mo偶e tak偶e zawiera膰 wnioski oraz propozycje co do sposobu usuni臋cia nieprawid艂owo艣ci stwierdzonych w wyniku kontroli.

 

搂 93. 1. W przypadku odmowy podpisania protoko艂u przez kierownika kontrolowanego podmiotu, jest on obowi膮zany do z艂o偶enia – w terminie 3 dni od daty odmowy – pisemnego wyja艣nienia jej przyczyn.

 1. Wyja艣nienia, o kt贸rych mowa w ust. 1 sk艂ada si臋 na r臋ce Przewodnicz膮cego Komisji Rewizyjnej.

 

搂 94. 1. Kierownik kontrolowanego podmiotu mo偶e z艂o偶y膰 na r臋ce Przewodnicz膮cego Rady uwagi dotycz膮ce kontroli i jej wynik贸w.

2. Uwagi, o kt贸rych mowa w ust. 1 sk艂ada si臋 w terminie 7 dni od daty przedstawienia kierownikowi kontrolowanego podmiotu protoko艂u pokontrolnego do podpisania.

 

搂 95. 1. Protok贸艂 pokontrolny sporz膮dza si臋 w trzech egzemplarzach, kt贸re - w terminie       3 dni od daty podpisania protoko艂u – otrzymuj膮: Przewodnicz膮cy Rady, Przewodnicz膮cy Komisji Rewizyjnej i kierownik kontrolowanego podmiotu.

2. Kierownik kontrolowanej jednostki, do kt贸rej zosta艂o skierowane wyst膮pienie pokontrolne, jest obowi膮zany zawiadomi膰 Komisj臋 Rewizyjn膮 o sposobie realizacji wniosk贸w i zalece艅      w wyznaczonym terminie.

 

 1. Plany pracy i sprawozdania Komisji Rewizyjnej

 

搂 96. 1. Komisja Rewizyjna przedk艂ada Radzie do zatwierdzenia plan pracy na pierwszej sesji w roku kalendarzowym.

2. Plan przed艂o偶ony Radzie musi zawiera膰 co najmniej terminy i wykaz jednostek, kt贸re zostan膮 poddane kontroli kompleksowej i problemowej.

3. Rada mo偶e zatwierdzi膰 jedynie cz臋艣膰 planu pracy Komisji Rewizyjnej; przyst膮pienie do wykonywania kontroli kompleksowych mo偶e nast膮pi膰 po zatwierdzeniu planu pracy lub jego cz臋艣ci.

 

搂 97. 1. Komisja Rewizyjna sk艂ada Radzie na pierwszej sesji w roku kalendarzowym roczne sprawozdanie ze swojej dzia艂alno艣ci w roku poprzednim.

2. Sprawozdanie powinno zawiera膰:

1) liczb臋, przedmiot, miejsca, rodzaj i czas przeprowadzonych kontroli,

2) wykaz najwa偶niejszych nieprawid艂owo艣ci wykrytych w toku kontroli,

3) wykaz uchwa艂 podj臋tych przez Komisj臋 Rewizyjn膮,

4) wykaz analiz kontroli dokonanych przez inne podmioty wraz z najwa偶niejszymi

wnioskami, wynikaj膮cymi z tych kontroli,

3. Poza przypadkiem okre艣lonym w ust. 1, Komisja Rewizyjna sk艂ada sprawozdanie ze swej dzia艂alno艣ci po podj臋ciu stosownej uchwa艂y Rady, okre艣laj膮cej przedmiot i termin z艂o偶enia sprawozdania.

4. Komisja Rewizyjna opiniuje wykonanie  bud偶etu Gminy za rok ubieg艂y  i wyst臋puje          do Rady w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium W贸jtowi  w terminach okre艣lonych w ustawie.

 

 1. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej

 

搂 98. 1. Zasady zwo艂ywania posiedze艅 Komisji Rewizyjnej okre艣la 搂 68 niniejszego statutu.

2. Przewodnicz膮cy Komisji Rewizyjnej mo偶e zaprosi膰 na jej posiedzenia:

1) radnych nie b臋d膮cych cz艂onkami Komisji Rewizyjnej,

2) osoby zaanga偶owane na wniosek Komisji Rewizyjnej w charakterze bieg艂ych lub

ekspert贸w.

 1. Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej nale偶y sporz膮dza膰 protok贸艂.

 

搂 99. 1. Uchwa艂y Komisji Rewizyjnej zapadaj膮 zwyk艂膮 wi臋kszo艣ci膮 g艂os贸w w obecno艣ci       co najmniej po艂owy sk艂adu Komisji w g艂osowaniu jawnym.

2.Przy r贸wnej liczbie g艂os贸w decyduje g艂os przewodnicz膮cego.

 

搂 100. Komisja Rewizyjna mo偶e korzysta膰 z porad, opinii i ekspertyz os贸b posiadaj膮cych wiedz臋 fachow膮 w zakresie zwi膮zanym z przedmiotem jej dzia艂ania.

搂 101. 1. Komisja Rewizyjna mo偶e na zlecenie Rady lub po powzi臋ciu stosownych uchwa艂 przez wszystkie zainteresowane komisje, wsp贸艂dzia艂a膰 w wykonywaniu funkcji kontrolnej      z innymi komisjami Rady, w zakresie ich w艂a艣ciwo艣ci rzeczowej.

2. Wsp贸艂dzia艂anie mo偶e polega膰 w szczeg贸lno艣ci na wymianie uwag, informacji i do艣wiadcze艅 dotycz膮cych dzia艂alno艣ci kontrolnej oraz na przeprowadzeniu wsp贸lnych kontroli.

3. Przewodnicz膮cy Rady zapewnia koordynacj臋 wsp贸艂dzia艂ania poszczeg贸lnych komisji w celu w艂a艣ciwego ich ukierunkowania, zapewnienia skuteczno艣ci dzia艂ania oraz unikania zb臋dnych kontroli.

 

Rozdzia艂 7.

 

Zasady dzia艂ania klub贸w radnych

 

搂 102. Radni mog膮 tworzy膰 kluby radnych, wed艂ug kryteri贸w przez siebie przyj臋tych.

 

搂 103. 1. Warunkiem utworzenia klubu jest zadeklarowanie w nim udzia艂u przez co najmniej 5 radnych.

2. Powstanie klubu musi zosta膰 niezw艂ocznie zg艂oszone Przewodnicz膮cemu Rady.

3. W zg艂oszeniu podaje si臋:

1) nazw臋 klubu,

2) list臋 cz艂onk贸w,

3) imi臋 i nazwisko przewodnicz膮cego klubu.

4. W razie zmiany sk艂adu klubu lub jego rozwi膮zania przewodnicz膮cy klubu jest obowi膮zany do niezw艂ocznego poinformowania o tym Przewodnicz膮cego Rady.

 

搂 104. 1. Kluby dzia艂aj膮 wy艂膮cznie w ramach Rady.

2.Przewodnicz膮cy Rady prowadzi rejestr klub贸w.

 

搂 105. 1. Kluby dzia艂aj膮 w okresie kadencji Rady. Up艂yw kadencji Rady jest r贸wnoznaczny

 z rozwi膮zaniem klub贸w.

     2. Kluby mog膮 ulega膰 wcze艣niejszemu rozwi膮zaniu na mocy uchwa艂 ich cz艂onk贸w, podejmowanych bezwzgl臋dn膮 wi臋kszo艣ci膮 w obecno艣ci co najmniej po艂owy cz艂onk贸w klubu.

3.Kluby rozwi膮zuj膮 si臋, gdy liczba ich cz艂onk贸w spadnie poni偶ej 5.

 

搂 106. Prace klub贸w organizuj膮 przewodnicz膮cy klub贸w, wybierani przez cz艂onk贸w klubu.

 

搂 107. 1. Kluby uchwalaj膮 w艂asne regulaminy.

2. Regulaminy klub贸w nie mog膮 by膰 sprzeczne ze Statutem Gminy.

3. Przewodnicz膮cy klub贸w s膮 obowi膮zani do niezw艂ocznego przedk艂adania regulamin贸w klub贸w Przewodnicz膮cemu Rady.

4.Postanowienie ust. 3 dotyczy tak偶e zmian regulamin贸w.

 

搂 108. 1. Klubom przys艂uguj膮 uprawnienia wnioskodawcze i opiniodawcze w zakresie organizacji i trybu dzia艂ania Rady.

2.Kluby mog膮 przedstawia膰 swoje stanowisko na sesji Rady wy艂膮cznie przez swych przedstawicieli.

 

 

 

 

Rozdzia艂 8.

 

Tryb pracy W贸jta

 

搂 109. 1. Organem wykonawczym gminy jest W贸jt.

2. W贸jt wykonuje uchwa艂y rady i zadania gminy okre艣lone przepisami prawa.

3. W贸jt wykonuje swoje zadania przy pomocy Urz臋du Gminy. Organizacj臋 i zasady funkcjonowania Urz臋du okre艣la regulamin organizacyjny ustalony przez W贸jta w drodze zarz膮dzenia.

 

搂 110. W贸jt reprezentuje Gmin臋 na zewn膮trz. Kwestie zwi膮zane z wyborem W贸jta               i wyga艣ni臋ciem jego mandatu okre艣laj膮 odr臋bne przepisy.

 

搂 111. 1. W贸jt kieruje bie偶膮cymi sprawami Gminy.

2. Zakres zada艅, uprawnie艅 i obowi膮zk贸w w贸jta okre艣la ustawa ustrojowa i przepisy szczeg贸lne.

3. W celu wykonywania zada艅 i kompetencji wynikaj膮cych z ustaw, statutu oraz uchwa艂 Rady W贸jt mo偶e wyznaczy膰 Sekretarzowi, Skarbnikowi oraz innym pracownikom zakres spraw,     w kt贸rych b臋d膮 dzia艂a膰 z jego upowa偶nienia.          

 1. Upowa偶nienia udzielane s膮 na pi艣mie i gromadzone we w艂a艣ciwym rejestrze.

 

搂 112. Wykonuj膮c przypisane w przepisach prawa kompetencje i zadania W贸jt rozpatruje sprawy i podejmuje rozstrzygni臋cia w formie:

- zarz膮dze艅,

- polece艅,

- decyzji i postanowie艅 administracyjnych.

 

搂 113. W贸jt uczestniczy z urz臋du w sesjach Rady i mo偶e bra膰 udzia艂 w posiedzeniach komisji.

 

Rozdzia艂 9.

 

Gospodarka finansowa i mienie Gminy

 

搂 114. 1. Gmina prowadzi samodzieln膮 i jawn膮 gospodark臋 finansow膮 na podstawie bud偶etu.

2. Za prawid艂ow膮 gospodark臋 finansow膮 Gminy odpowiada W贸jt.

搂 115. Jawno艣膰 gospodarki finansowej Gminy polega w szczeg贸lno艣ci na:

1) jawno艣ci debat bud偶etowych i debat nad sprawozdaniami bud偶etowymi,

2) og艂aszaniu uchwa艂 bud偶etowych oraz sprawozda艅 z wykonania bud偶etu,

3) podania do publicznej wiadomo艣ci kwot dotacji udzielonych z bud偶etu Gminy,

4) udost臋pnianie corocznych sprawozda艅 dotycz膮cych dzia艂alno艣ci samorz膮dowych jednostek sektora finans贸w publicznych.

 

搂 116. Mieniem Gminy jest w艂asno艣膰 i inne prawa maj膮tkowe nale偶膮ce do Gminy oraz innych gminnych os贸b prawnych.

 

搂 117. 1. Obowi膮zkiem os贸b uczestnicz膮cych w zarz膮dzaniu mieniem Gminy jest zachowanie szczeg贸lnej staranno艣ci przy wykonywaniu zarz膮du zgodnie z przeznaczeniem tego mienia     i jego ochrona.

2. Za prawid艂owe gospodarowanie mieniem Gminy odpowiedzialno艣膰 ponosz膮 stosownie do posiadanych kompetencji: W贸jt oraz kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych.

 

Rozdzia艂 10.

 

Zasady dost臋pu i korzystania przez obywateli z dokument贸w Rady, Komisji

 

搂 118. 1. Dzia艂alno艣膰 organ贸w Gminy jest jawna, a ograniczenia jawno艣ci mog膮 wynika膰 wy艂膮cznie z ustaw.

2.Obywatelom udost臋pnia si臋 dokumenty i informacje okre艣lone w ustawach,              bez potrzeby wykazania przez nich interesu faktycznego b膮d藕 prawnego.

 

搂 119. 1. Udost臋pnieniu podlegaj膮 dokumenty, zwane dalej dokumentami publicznymi,       o charakterze urz臋dowym sporz膮dzone przez organy gminy, organy kontroli i nadzoru nad gmin膮, o ile s膮 zwi膮zane z wykonywaniem zada艅 publicznych.

2. Dokumenty publiczne s膮 jawne z wy艂膮czeniem tych, co do kt贸rych wy艂膮czenie jawno艣ci wynika z ustaw.

3. Dost臋p do dokument贸w w sprawach dotycz膮cych interesu strony w post臋powaniu administracyjnym reguluj膮 w艂a艣ciwe przepisy.

 

搂 120. 1. Udost臋pnianie dokument贸w publicznych obejmuje prawo do:

1) bezp艂atnego uzyskania informacji o dokumentach,

2) wgl膮du do dokument贸w,

3) sporz膮dzania odpis贸w i notatek.

2. Dokumenty z zakresu dzia艂ania Rady i Komisji udost臋pnia pracownik do spraw obs艂ugi Rady, w dniach pracy Urz臋du Gminy, w godzinach przyjmowania interesant贸w.

 1. Dokumenty publiczne, inne ni偶 wymienione w ust. 2 udost臋pnia Sekretarz Gminy.

 

搂 121. Dost臋p do dokument贸w publicznych jest realizowany w formie:

1) powszechnej publikacji,

2) sukcesywnego udost臋pniania dokument贸w do powszechnego wgl膮du,

3) bezpo艣redniego udost臋pniania dokumentu uprawnionemu na jego wniosek.

 

搂 122. Powszechnej publikacji dokument贸w publicznych dokonuje si臋:

1) w Dzienniku Urz臋dowym Wojew贸dztwa 艢wi臋tokrzyskiego,

2) w Biuletynie Informacji Publicznej,

3) przez wywieszenie na tablicy og艂osze艅 Urz臋du.

 

搂 123. Sukcesywne udost臋pnianie do wgl膮du powszechnego dokument贸w publicznych nast臋puje w drodze wyk艂adania lub wywieszania dokument贸w w wyznaczonych do tego pomieszczeniach og贸lnie dost臋pnych dla uprawnionych, codziennie w godzinach pracy Urz臋du.

 

搂 124. 1. Bezpo艣rednie udost臋pnienie dokumentu publicznego uprawnionemu dotyczy tych dokument贸w, kt贸rych udost臋pnienie nie mo偶e by膰 dokonane w formie powszechnej publikacji lub sukcesywnego udost臋pniania.

2. Udost臋pnienie dokumentu dokonuje si臋 na pisemny wniosek uprawnionego.

3. Udost臋pnienie nast臋puje niezw艂ocznie w formie i postaci zgodnie z wnioskiem uprawnionego.

4. Je偶eli dokument nie mo偶e by膰 udost臋pniony niezw艂ocznie, nale偶y poda膰 uprawnionemu przyczyn臋 zw艂oki i okre艣li膰 termin udost臋pnienia dokumentu nie d艂u偶szy ni偶 7 dni od daty z艂o偶enia wniosku.

5. Je偶eli dokument nie mo偶e by膰 udost臋pniony w postaci zgodnej z wnioskiem uprawnionego, W贸jt decyduje o innej formie udost臋pnienia, podaj膮 uzasadnienie tego stanu rzeczy.

6. Odmowa udost臋pnienia informacji publicznej nast臋puje na pi艣mie wraz z uzasadnieniem. W przypadku nieudost臋pnienia dokumentu z powodu wy艂膮czenia jawno艣ci niekt贸rych danych, nale偶y poda膰 podstaw臋 i zakres takiego wy艂膮czenia oraz wskaza膰 organ lub osob臋, kt贸ra takiego wy艂膮czenia dokona艂a.

 

Rozdzia艂 11.

 

Postanowienia ko艅cowe

 

搂 125. Zmiany w Statucie dokonywane s膮 w trybie przewidzianym dla jego uchwalenia.

 

搂 126. Integraln膮 cz臋艣膰 niniejszego statutu stanowi膮 za艂膮czniki.

 

STATUT GMINY TAR艁脫W - do pobrania

 
informacje udost臋pni艂:Dariusz Letkiewicz
data udost臋pnienia: 2014-02-10 13:41:51
ostatnia modyfikacja: Dariusz Letkiewicz 2017-02-01 12:42:06 »
drukuj wy艣lij link  

Dokumenty do pobrania:
 STATUT GMINY TAR艁脫W
wszystkie dokumenty >>
 
 
. .
BIP - liczba wej艣膰: 133714