szukaj
strona g艂贸wna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Rejestry:
Ewidencja innych obiekt贸w w kt贸rych 艣wiadczone s膮 us艂ugi hotelarskie
poka wszystkie dokumenty

Za艂膮cznik nr 1 do zarz膮dzenia nr  19/2019

W贸jta Gminy Tar艂贸w z dn. 20.03.2019 r.

 

Procedura wpisu do ewidencji innych obiekt贸w, w kt贸rych 艣wiadczone s膮 us艂ugi hotelarskie

 

Podstawa prawna:

  • Art. 35 ust.1 pkt 2, ust. 2 i 3, art. 38 ust. 2 i 3, art. 39 ust. 3 i 4 oraz art. 40 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o us艂ugach hotelarskich oraz us艂ugach pilot贸w wycieczek i przewodnik贸w turystycznych (Dz. U. 2019 poz. 238)
  • Rozporz膮dzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiekt贸w hotelarskich i innych obiekt贸w, w kt贸rych s膮 艣wiadczone us艂ugi hotelarskie (Dz. U.  2017 poz. 2166 z p贸藕n. zm.)

Obowi膮zek zg艂oszenia

  • przedsi臋biorca, kt贸ry zamierza 艣wiadczy膰 us艂ugi hotelarskie w innym obiekcie - nieb臋d膮cym obiektem hotelarskim ( hotelem, motelem, pensjonatem, kempingiem, domem wycieczkowym, schroniskiem, schroniskiem m艂odzie偶owym, polem biwakowym)
  • rolnik, kt贸ry zamierza 艣wiadczy膰 us艂ugi hotelarskie w gospodarstwie rolnym

jest zobowi膮zany zg艂osi膰 ten fakt do ewidencji innych obiekt贸w przed rozpocz臋ciem 艣wiadczenia us艂ug.

Miejsce za艂atwienia sprawy:

Referat Spraw Obywatelskich

Urz膮d Gminy w Tar艂owie

ul. Rynek 2

27-515 Tar艂贸w

e-mail. gmina@tarlow.pl

 

 

 Dokumenty:

·         wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji – za艂膮cznik nr 1

·         druk „opis obiektu” – za艂膮cznik nr 2

·         deklaracja o spe艂nianiu minimalnych wymaga艅 co do wyposa偶enia – za艂膮cznik nr 3

·         zg艂oszenie zmiany wpisu – za艂膮cznik nr 4

·         zawiadomienie o zako艅czeniu 艣wiadczenia us艂ug hotelarskich – za艂膮cznik nr 5

·         karta ewidencyjna obiektu- za艂膮cznik nr 6

·         wykaz kart ewidencyjnych – za艂膮cznik nr 7

Post臋powanie:

·         Strona- przedsi臋biorca prowadz膮cy obiekt 艣wiadcz膮cy us艂ugi hotelarskie, nie b臋d膮cy obiektem hotelarskim lub rolnik prowadz膮cy gospodarstwo agroturystyczne sk艂ada w Urz臋dzie Gminy w Tar艂owie wype艂niony wniosek o wpis do ewidencji innych obiekt贸w, w kt贸rych 艣wiadczone s膮 us艂ugi hotelarskie (za艂膮cznik nr 1)  wraz z wypisanym drukiem „Opis obiektu” (za艂膮cznik nr 2) i deklaracj臋 o spe艂nianiu minimalnych wymaga艅 co do wyposa偶enia (za艂膮cznik nr 3).

·         Rolnik sk艂adaj膮cy wniosek do艂膮cza do wniosku kopi臋 potwierdzenia p艂atno艣ci podatku rolnego i KRUS.

·         W przypadku prowadzenia dzia艂alno艣ci gospodarczej, przedsi臋biorca do艂膮cza  odpis z Krajowego Rejestru S膮dowego.

·         W贸jt Gminy Tar艂贸w na wniosek wystawia „Za艣wiadczenie o wpisie do ewidencji  innych obiekt贸w, w kt贸rych 艣wiadczone s膮 us艂ugi hotelarskie” .

·         Do ka偶dego obiektu wpisanego do ewidencji jest prowadzona karta ewidencyjna (za艂膮cznik nr 6).

Op艂ata:

·         op艂ata skarbowa 17,00 z艂 za za艣wiadczenie o wpisie do ewidencji wydanym na wniosek  (na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 16 listopada 2006 r.
o op艂acie skarbowej (Dz. U. 2018 poz. 1044 ze zm.)

Forma za艂atwienia:

·         Wpis do ewidencji jest udokumentowany wydanym za艣wiadczeniem.

 

Przewidywany termin za艂atwienia sprawy:

Do 14 dni od daty z艂o偶enia wniosku

Dost臋pno艣膰 procedury:

·         Urz膮d Gminy w Tar艂owie

·         Biuletyn Informacji Publicznej: http://www.bip.tarlow.pl/

·         Strona internetowa: gmina@tarlow.pl

Tryb odwo艂awczy:

·         Nie dotyczy

Uwagi

1.      Na terenie Gminy Tar艂贸w ewidencj臋 innych obiekt贸w, w kt贸rych s膮 艣wiadczone us艂ugi hotelarskie prowadzi W贸jt Gminy Tar艂贸w. Ewidencja nie obejmuje nast臋puj膮cych obiekt贸w hotelarskich: hoteli, moteli, pensjonat贸w, kemping贸w, dom贸w wycieczkowych, schronisk i schronisk m艂odzie偶owych.

2.      Dokumentacj臋 nale偶y z艂o偶y膰 w Urz臋dzie Gminy w Tar艂owie, ul. Rynek 2, b膮d藕 przes艂a膰 drog膮 pocztow膮.

3.      Ewidencja jest jawna z wyj膮tkiem informacji o przeprowadzonych kontrolach i ocenach spe艂niania wymaga艅. Karty ewidencyjne zawieraj膮: okre艣lenie przedsi臋biorcy 艣wiadcz膮cego us艂ugi hotelarskie wraz z adresem jego siedziby, a w przypadku gdy przedsi臋biorc膮 jest osob膮 fizyczn膮 – wraz z adresem miejsca zamieszkania, nazw臋 i adres obiektu, informacj臋 o sta艂ym lub sezonowym charakterze 艣wiadczonych us艂ug, wraz z podaniem czasu trwania sezonu oraz informacj臋 o liczbie miejsc noclegowych.

4.      Karty ewidencyjne obiekt贸w mog膮 by膰 udost臋pniane do wgl膮du w obecno艣ci osoby uprawnionej do prowadzenia ewidencji.

5.      Zgodnie z art. 17 ust. 1 rozporz膮dzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiekt贸w hotelarskich i innych obiekt贸w, w kt贸rych s膮 艣wiadczone us艂ugi hotelarskie, przedsi臋biorca 艣wiadcz膮cy us艂ugi hotelarskie ma obowi膮zek zg艂asza膰 do ewidencji informacje o:

·         zaprzestaniu 艣wiadczenia us艂ug hotelarskich,

·         uzyskaniu decyzji marsza艂ka wojew贸dztwa o zaszeregowaniu obiektu do rodzaju i nadaniu kategorii,

·         zg艂oszeniu obiektu do ewidencji innych obiekt贸w, w kt贸rych s膮 艣wiadczone us艂ugi hotelarskie, prowadzonej przez W贸jta Gminy Tar艂贸w przypadku ewidencji obiekt贸w hotelarskich prowadzonej przez marsza艂ka wojew贸dztwa, gdy przedsi臋biorca wpisany do ewidencji zamierza nadal 艣wiadczy膰 us艂ugi hotelarskie, a nie zamierza ju偶 stosowa膰 nazwy rodzaju i oznaczenia kategorii obiektu hotelarskiego

·         zmianie dzia艂alno艣ci sezonowej na sta艂膮 lub sta艂ej na sezonow膮,

·         zmianie liczby miejsc noclegowych, liczby jednostek mieszkalnych, zmianie ich struktury, zmianie numeru telefonu, a tak偶e –o ile obiekt posiada –o zmianie numeru faksu, adresu poczty elektronicznej oraz adresu strony internetowej,

·         zmianie zakresu 艣wiadczonych us艂ug, w tym gastronomicznych,

6.      Przedsi臋biorca 艣wiadcz膮cy us艂ugi hotelarskie informuje organ prowadz膮cy ewidencj臋 obiekt贸w hotelarskich o zdarzeniach powoduj膮cych przej艣ciowo wstrzymanie lub istotne ograniczenie zakresu 艣wiadczonych us艂ug.

INNE

·         Us艂ugi hotelarskie to kr贸tkotrwa艂e, og贸lnie dost臋pne wynajmowanie dom贸w, mieszka艅, pokoi, miejsc noclegowych, a tak偶e miejsc na ustawienie namiot贸w lub przyczep samochodowych oraz 艣wiadczenie, obr臋bie obiektu, us艂ug z tym zwi膮zanych.

·         Turysta to osoba, kt贸ra podr贸偶uje do innej miejscowo艣ci poza swoim sta艂ym miejscem pobytu na okres nieprzekraczaj膮cy 12 miesi臋cy, dla kt贸rej celem podr贸偶y nie jest podj臋cie sta艂ej pracy w odwiedzanej miejscowo艣ci i kt贸ra korzysta z noclegu przynajmniej przez jedn膮 noc.

·         Obiektami niekategoryzowanymi s膮 wszystkie obiekty 艣wiadcz膮ce us艂ugi hotelarskie, np.: pokoje go艣cinne, apartamenty, wille, hostele, o艣rodki wypoczynkowe, itp. (nie b臋d膮ce hotelami, motelami, pensjonatami, kempingami, domami wycieczkowymi).

·         Za inne obiekty, w kt贸rych mog膮 by膰 艣wiadczone us艂ugi hotelarskie, uwa偶a si臋 tak偶e wynajmowane przez rolnik贸w pokoje i miejsca na ustawianie namiot贸w w prowadzonych przez nich gospodarstwach rolnych, je偶eli obiekty te spe艂niaj膮 minimalne wymagania co do wyposa偶enia.

·         W przeciwie艅stwie do obiekt贸w hotelarskich, ewidencjonowanie obiekt贸w 艣wiadcz膮cych us艂ugi hotelarskie, nie b臋d膮cych obiektami hotelarskimi odbywa si臋 na podstawie o艣wiadczenia przedsi臋biorcy, 偶e zg艂aszany obiekt spe艂nia wymogi budowlane, sanitarne i przeciwpo偶arowe, niezb臋dne do prowadzenia us艂ug hotelarskich.

·         Do rozpocz臋cia 艣wiadczenia us艂ug hotelarskich w w/w obiektach wystarczaj膮ce jest samo jego zg艂oszenie do ewidencji, bez uznawania lub nadawania kategorii obiektu jak to si臋 dzieje w sytuacji typowych hoteli, pensjonat贸w itp.

·         Zg艂aszany obiekt musi spe艂nia膰 minimalne wymagania co do wyposa偶enia okre艣lone w ww. rozporz膮dzeniu.

 

W脫JT GMINY TAR艁脫W

TOMASZ KAMI艃SKI

 

1. Wniosek o wpis do ewidencji (za艂膮cznik nr  1) - pobierz

2. Opis obiektu  (za艂膮cznik nr 2) - pobierz

3. Deklaracja (za艂膮cznik nr 3) - pobierz

4. Zg艂oszenie zmiany wpisu  (za艂膮cznik nr 4) - pobierz

5. Zawiadomienie o zako艅czeniu  (za艂膮cznik nr 5) - pobierz

6. Zarz膮dzenie - pobierz

7. Wniosek o za艣wiadczenie - pobierz

 

 
informacje udost臋pni艂:biptarlow
data udost臋pnienia: 2019-03-27 12:47:22
ostatnia modyfikacja: biptarlow 2019-03-28 09:32:08 »
drukuj wy艣lij link  

Dokumenty do pobrania:
 wniosek o wpis do ewidencji - za艂膮cznik nr 1 do procedury
 opis obiektu - za艂膮cznik nr 2 do procedury
 deklaracja - za艂膮cznik nr 3 do procedury
 zgloszenie zmiany wpisu - za艂膮cznik nr 4
 zawiadomienie o zakonczeniu - za艂膮cznik nr 5
 zarz膮dzenie
 wniosek o zaswiadczenie
wszystkie dokumenty >>
 
 
. .
BIP - liczba wej艣膰: 133715