szukaj
strona g艂贸wna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Prawo lokalne:
PROTOK脫艁 Nr XXI/2020 z sesji Rady Gminy w Tar艂owie odbytej w dniu 30 czerwca 2020

PROTOK脫艁   Nr XXI/ 2020

 

z sesji Rady Gminy w Tar艂owie odbytej w dniu 30 czerwca 2020 roku w sali obrad Urz臋du Gminy

 

W sesji wzi臋艂o udzia艂  14 radnych na og贸ln膮 liczb臋 15 radnych oraz osoby zaproszone na sesj臋 – stanowi膮 za艂膮czone listy obecno艣ci do niniejszego protoko艂u.

 

Obrady sesji rozpocz臋to o godz. 9,05.

 

Z uwagi na problem z Internetem i brak mo偶liwo艣ci  transmisji na 偶ywo Przewodnicz膮cy Rady Gminy og艂osi艂 przerw臋. Po up艂ywie  ok.30 minutowej przerwy podj臋to decyzje o prowadzeniu obrad XXI sesji Rady Gminy bez transmisji Video.

 

Janusz Giez – Przewodnicz膮cy Rady Gminy dokona艂 otwarcia XXI sesji Rady Gminy w Tar艂owie witaj膮c osoby zaproszone na sesj臋 oraz radnych.

Na podstawie listy obecno艣ci stwierdzi艂 , 偶e w sesji uczestniczy14 radnych (jeden radny nieobecny) , co stanowi kworum  niezb臋dne do przeprowadzenia  obrad oraz podejmowania prawomocnych uchwa艂 .

 

Porz膮dek obrad dzisiejszej sesji  brzmi nast臋puj膮co  :

 

1.Otwarcie sesji oraz stwierdzenie  prawomocno艣ci obrad.

2.Przyj臋cie porz膮dku obrad.

3.Przyj臋cie Protoko艂u Nr XX/2020  z sesji Rady Gminy  w Tar艂owie.

4.Przedstawienie informacji o dzia艂alno艣ci W贸jta pomi臋dzy sesjami.

5.Przedstawienie raportu o stanie gminy za 2019 rok. (raport)

6.Debata nad raportem o stanie gminy za 2019 rok.

7. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie  wotum zaufania dla W贸jta Gminy Tar艂贸w. (uch_XXI_109_20)

8.Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania bud偶etu Gminy Tar艂贸w

   za 2019 rok. (sprawozdanie)

a/ Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach o sprawozdaniach  z wykonania bud偶etu Gminy Tar艂贸w za 2019 rok wraz z informacj膮 o stanie mienia jednostek samorz膮du terytorialnego i obja艣nieniami. (uch_49_2020_RIO)

b/ Wniosek Komisji Rewizyjnej w Tar艂owie w sprawie  udzielenia 

     absolutorium W贸jtowi Gminy Tar艂贸w za 2019 rok. (wniosek)

c/ Opinia Sk艂adu Orzekaj膮cego RIO w Kielcach w sprawie

    opinii do wniosku Komisji  Rewizyjnej w sprawie udzielenia

    absolutorium. (uch_84_2020_RIO)

 9.Podj臋cie uchwa艂y w sprawie  zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania bud偶etu za 2019 rok. (uch_XXI_110_20)

10.Podj臋cie uchwa艂y w sprawie absolutorium dla W贸jta Gminy Tar艂贸w za 2019 rok. (uch_XXI_111_20)

11.Podj臋cie uchwa艂y w sprawie realizacji przez Gmin臋 Tar艂贸w Programu „Opieka Wytchnieniowa”- edycja 2020. (uch_XXI_112_20)

12.Podj臋cie uchwa艂y w sprawie zmian w bud偶ecie gminy na 2020 rok. (uch_XXI_113_20)

13.Podj臋cie uchwa艂y w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Tar艂贸w na 2020 -2035. (uch_XXI_114_20)

14.Wolne wnioski i zapytania.

15. Zamkni臋cie obrad sesji.

 

Nast臋pnie podda艂 porz膮dek obrad pod g艂osowanie.

 

Wyniki g艂osowania :„za” – 14 „przeciw” – 0  -„wstrzyma艂o si臋 „ – 0 , brak g艂osu -0 ,

Nieobecny -1.

 

Lista imienna :

 ZA: Danuta Dynarek, Teresa Majewska, Janusz Giez, Rafa艂 W贸jcicki ,Marek  Guz, Beata  Spyrczak, Mateusz Dziewirz, Marek G艂贸wka, Miros艂awa Sobczyk, Marzena Maciak, Czes艂aw  Bartos, Beata Tomczyk, Agnieszka Marzec,  Krzysztof P艂atek.

PRZECIW:

WSTRZYMA艁O SI臉:

BRAK G艁OSU:

NIEOBECNY: 1 –Marcin Sorbian

 

 

Punkt 1 i 2 zosta艂 zrealizowany.

 

 

Ad. 3

 

Przyj臋cie Protoko艂u Nr XX/2020  z sesji Rady Gminy  w Tar艂owie.

 

Radni nie wnie艣li uwag do Protoko艂u Nr XX/2020 z sesji Rady Gminy  przyjmuj膮c go w g艂osowaniu jawnym 14 g艂osami  „za”, ( 1 radny nieobecny).

 

Lista imienna :

 ZA: Danuta Dynarek, Teresa Majewska, Janusz Giez, Rafa艂 W贸jcicki ,Marek  Guz, Beata  Spyrczak, Mateusz Dziewirz, Marek G艂贸wka, Miros艂awa Sobczyk, Marzena Maciak, Czes艂aw  Bartos, Beata Tomczyk, Agnieszka Marzec,  Krzysztof P艂atek.

PRZECIW:

WSTRZYMA艁O SI臉:

BRAK G艁OSU:

NIEOBECNY: 1 – Marcin Sorbian

             

 

Ad.  4

 

Przedstawienie informacji o dzia艂alno艣ci W贸jta pomi臋dzy sesjami.

 

W贸jt  Gminy Tomasz Kami艅ski – przedstawi艂 informacj臋 o dzia艂alno艣ci pomi臋dzy sesjami, a mianowicie:

- oddany zosta艂 do u偶ytku chodnik w Tar艂owie ul. Ostrowiecka,

- wykonano remont drogi w miejscowo艣ci Leopolod贸w.

- og艂oszono przetarg na : zakup samochodu stra偶ackiego , wybudowanie fontanny

  w parku przed Urz臋dem Gminy,

- jeste艣my w trakcie szacowania strat  zwi膮zanych z przymrozkami,

- woda wesz艂a na K臋p臋 w Ciszycy, Dorotce, Sulejowie) i rolnicy mog膮 ju偶 sk艂ada膰

 wnioski i b臋d膮 spisywane kolejne protoko艂y,

- w czwartek na moje r臋ce oraz Przew. Rady Powiatu Wac艂awa Rodka otrzymali艣my czek na 500 .000 z艂 na inwestycje z terminem realizacji do 2022 roku,

- jeste艣my w trakcie dopracowania strony internetowej Urz臋du,

- przekazali艣my kolejne laptopy dla dzieci  podczas zako艅czenia roku szkolnego,

- do sierpnia br. planujemy zagospodarowa膰 500.000 z艂 w Tar艂owie : wykona膰 plac zabaw, o艣wietlenie ul Rynek - postawi膰 nowe s艂upy),

- zniknie tablica w parku dla rower贸w ,

- wybudowany zostanie przystanek dla dzieci szkolnych z wkomponowaniem w park,

- przeprowadzony zostanie remont studni w Tar艂owie,

- zg艂oszono pe艂nomocnikowi uszkodzenie drogi i chodnika w ul. Ostrowieckiej,

- je艣li otrzymamy dofinansowanie to przeprowadzimy remont drogi z chodnikiem w Rynku na odcinku powiatowym do drogi wojew贸dzkiej,

- przeprowadzony zostanie remont kuchni w szkole Tar艂贸w,

- mamy dzi艣 spotkanie odno艣nie fotowoltaiki , gdzie r贸wnie偶 planujemy wykona膰 na naszej szkole,

-jest kolejna transza wydawania 偶ywno艣ci  w Fundacji na ul. Samsonowicza w Ostrowcu 艢wi臋tokrzyskim ( co dwa miesi膮ce).  W epidemii COVID pomagali艣my przywo偶膮c potrzebuj膮cym 偶ywno艣膰.

 

Przewodnicz膮cy Rady Gminy podzi臋kowa艂 W贸jtowi  za z艂o偶on膮 informacj臋.

 

 

Ad.5

 

Przedstawienie raportu o stanie gminy za 2019 rok.

 

Raport o stanie gminy za 2019 rok  przedstawi艂  Tomasz Kami艅ski – W贸jt Gminy- stanowi膮cy za艂膮cznik do niniejszego protoko艂u.

 

 

 

Ad.6

 

Debata nad raportem o stanie gminy za 2019 rok.

 

W debacie nad raportem Gmina za 2019 rok udzia艂 wzi膮艂

Radny Janusz Giez – podsumowuj膮c prace W贸jta ,radnych nale偶y pogratulowa膰 efekt贸w. 

 

Przewodnicz膮cy zamkn膮艂 debat臋 nad raportem o stanie gminy za 2019 rok. 

 

Ad.7

 

Podj臋cie uchwa艂y w sprawie  wotum zaufania dla W贸jta Gminy Tar艂贸w.

 

Wiceprzewodnicz膮cy Rady Gminy Krzysztof P艂atek odczyta艂 tre艣膰 projektu uchwa艂y w sprawie wotum zaufania dla W贸jta Gminy Tar艂贸w.

 

Przewodnicz膮cy podda艂  projekt uchwa艂y pod g艂osowanie.

 

 

Wyniki g艂osowania :„za” – 14 „przeciw” – 0  -„wstrzyma艂o si臋 „ – 0 , brak g艂osu -0 ,

Nieobecny -1.

 

Lista imienna :

 ZA: Danuta Dynarek, Teresa Majewska, Janusz Giez, Rafa艂 W贸jcicki ,Marek  Guz, Beata  Spyrczak, Mateusz Dziewirz, Marek G艂贸wka, Miros艂awa Sobczyk, Marzena Maciak, Czes艂aw  Bartos, Beata Tomczyk, Agnieszka Marzec,  Krzysztof P艂atek.

PRZECIW:

WSTRZYMA艁O SI臉:

BRAK G艁OSU:

NIEOBECNY: 1 – Marcin Sorbian

 

 

Radni Rady Gminy jednog艂o艣nie podj臋li:

 

UCHWA艁臉  Nr XXI/109/20

 

w sprawie wotum zaufania dla W贸jta Gminy Tar艂贸w

 

- stanowi膮c膮 za艂膮cznik do niniejszego protoko艂u.

 

Przewodnicz膮cy Rady pogratulowa艂 W贸jtowi.

 

W贸jt Gminy podzi臋kowa艂 za zaufanie radnym, kt贸rzy te偶 maj膮 wp艂yw na rozw贸j naszej gminy .

 

Ad. 8

 

Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania bud偶etu Gminy Tar艂贸w

   za 2019 rok.

 

  Skarbnik Gminy – Ewa Szczygie艂  przedstawi艂a  sprawozdanie z wykonania bud偶etu Gminy Tar艂贸w  za 2019 rok  oraz informacj臋 o stanie mienia jednostek samorz膮du terytorialnego i obja艣nieniami.

 

- stanowi膮ce za艂膮cznik do niniejszego protoko艂u.

 

 

Ad.8 a

 

Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach o sprawozdaniach z wykonania bud偶etu Gminy Tar艂贸w za 2019 rok wraz z informacj膮 o stanie mienia jednostek samorz膮du terytorialnego i obja艣nieniami.

 

 Skarbnik  Gminy odczyta艂a  Uchwa艂臋 Nr 49/2020  VI Sk艂adu Orzekaj膮cego  Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia  9 kwietnia 2020 roku  w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania bud偶etu Gminy Tar艂贸w za 2019 rok wraz z informacj膮 o stanie mienia jednostek samorz膮du terytorialnego i obja艣nieniami.

 

– stanowi膮c膮 za艂膮cznik do niniejszego protoko艂u .

 

Ad.8 b

 

Wniosek Komisji Rewizyjnej w Tar艂owie w sprawie  udzielenia absolutorium W贸jtowi Gminy Tar艂贸w za 2019 rok.

 

 

 

Pani Beata Spyrczak – Przewodnicz膮ca Komisji Rewizyjnej poinformowa艂a radnych, 偶e Komisja pozytywnie zaopiniowa艂a  sprawozdanie z wykonania bud偶etu Gminy Tar艂贸w za 2019 rok.

Nast臋pnie przedstawi艂a radnym wniosek  Komisji z dnia 8 czerwca 2020 roku w sprawie udzielenia absolutorium W贸jtowi Gminy Tar艂贸w za 2019 rok.

 

 – stanowi膮cy za艂膮cznik do niniejszego protoko艂u .

 

 Ad. 8c

 

Opinia Sk艂adu Orzekaj膮cego RIO w Kielcach w sprawie  opinii do wniosku Komisji  Rewizyjnej w sprawie udzielenia  absolutorium .

 

Czes艂aw Bartos  – Wiceprzewodnicz膮cy Rady Gminy zapozna艂 radnych z Uchwa艂膮 Nr 84/2020 RIO w Kielcach z dnia 17 czerwca 2020roku w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium.

 

- stanowi膮c膮 za艂膮cznik do niniejszego protoko艂u.

 

Przewodnicz膮cy Rady Gminy otworzy艂 dyskusje nad sprawozdaniem z wykonania bud偶etu gminy za 2019 rok.

 

 Radni  zabrali g艂os :

 

1.      Czes艂aw Bartos- stwierdzi艂 ,偶e Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach pozytywnie zaopiniowa艂a  sprawozdanie z wykonania bud偶etu Gminy Tar艂贸w za 2019 rok wraz z informacj膮 o stanie mienia jednostek samorz膮du terytorialnego i obja艣nieniami, Komisji Rewizyjnej Rady Gminy jest za udzieleniem absolutorium W贸jtowi Gminy Tar艂贸w za 2019 rok oraz pozytywna opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej  w Kielcach  w sprawie opinii o wniosku komisji rewizyjnej w sprawie absolutorium r贸wnie偶 pozytywna , to nie ma w膮tpliwo艣ci do sprawozdania z wykonania bud偶etu za 2019 rok.

2.      Janusz Giez – bud偶et zosta艂 wykonany dobrze i  oby tak dalej.

 

Ad.9

 

Podj臋cie uchwa艂y w sprawie  zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania bud偶etu za 2019 rok.

 

 

Wiceprzewodnicz膮cy Rady Gminy Krzysztof P艂atek odczyta艂 tre艣膰 projektu uchwa艂y w sprawie zatwierdzenia sprawozdania  finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania bud偶etu Gminy Tar艂贸w za 2019 rok.

 

Przewodnicz膮cy podda艂  projekt uchwa艂y pod g艂osowanie.

 

 

Wyniki g艂osowania :„za” – 14 „przeciw” – 0  -„wstrzyma艂o si臋 „ – 0 , brak g艂osu -0 ,

Nieobecny -1.

 

Lista imienna :

 ZA: Danuta Dynarek, Teresa Majewska, Janusz Giez, Rafa艂 W贸jcicki ,Marek  Guz, Beata  Spyrczak, Mateusz Dziewirz, Marek G艂贸wka, Miros艂awa Sobczyk, Marzena Maciak, Czes艂aw  Bartos, Beata Tomczyk, Agnieszka Marzec,  Krzysztof P艂atek.

PRZECIW:

WSTRZYMA艁O SI臉:

BRAK G艁OSU:

NIEOBECNY: 1- Marcin Sorbian

 

 

Radni Rady Gminy jednog艂o艣nie podj臋li:

 

 

U C H W A 艁 臉   Nr XXI/110/20

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania bud偶etu Gminy Tar艂贸w  za 2019 rok

 

- stanowi膮c膮 za艂膮cznik do niniejszego protoko艂u

  

Ad.10

 

Podj臋cie uchwa艂y w sprawie udzielenia absolutorium dla W贸jta Gminy Tar艂贸w z wykonania bud偶etu za 2019 rok.

 

Wiceprzewodnicz膮cy Rady Gminy Czes艂aw Bartos odczyta艂 tre艣膰 projektu uchwa艂y w sprawie udzielenia absolutorium dla W贸jta Gminy Tar艂贸w z wykonania bud偶etu za 2019 rok.

 

Przewodnicz膮cy podda艂  projekt uchwa艂y pod g艂osowanie.

 

 

Wyniki g艂osowania :„za” – 14 „przeciw” – 0  -„wstrzyma艂o si臋 „ – 0 , brak g艂osu -0 ,

Nieobecny -1.

 

Lista imienna :

 ZA: Danuta Dynarek, Teresa Majewska, Janusz Giez, Rafa艂 W贸jcicki ,Marek  Guz, Beata Spyrczak, Mateusz Dziewirz, Marek G艂贸wka, Miros艂awa Sobczyk, Marzena Maciak, Czes艂aw Bartos, Beata Tomczyk, Agnieszka Marzec,  Krzysztof P艂atek.

PRZECIW:

WSTRZYMA艁O SI臉:

BRAK G艁OSU:

NIEOBECNY: 1- Marcin Sorbian

 

 

Radni Rady Gminy jednog艂o艣nie podj臋li:

 

 

UCHWA艁臉  Nr  XXI/ 111/20

w sprawie udzielenia absolutorium dla W贸jta Gminy Tar艂贸w z wykonania bud偶etu gminy za 2019 rok

 

-stanowi膮c膮 za艂膮cznik do niniejszego protoko艂u.

 

 

Przewodnicz膮cy Rady Gminy – pogratulowa艂 i podzi臋kowa艂 Panu W贸jtowi, Sekretarz Gminy, Skarbnik Gminy i wszystkim pracownikom Urz臋du Gminy, kt贸rzy przyczynili si臋 do realizacji bud偶etu za 2019 rok. 

 

 G艂os zabra艂 W贸jt Gminy dzi臋kuj膮c za docenienie jego  pracy i udzielenia mu absolutorium. Praca z tak膮 Rad膮 -„ mo偶na g贸ry przenosi膰”. Stwierdzi艂, 偶e nasza praca wpisze si臋 w histori臋 gminy . Jeszcze raz podzi臋kowa艂 za udzielenie mu absolutorium.

 

 

 

Ad.11

 

Podj臋cie uchwa艂y dotycz膮cej realizacji przez Gmin臋 Tar艂贸w Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2020.

 

W贸jt Gminy przedstawi艂 projekt uchwa艂y dotycz膮cej realizacji przez Gmin臋 Tar艂贸w Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2020. Doda艂, 偶e tak膮 uchwa艂臋 Rada podejmowa艂a ju偶 wcze艣niej. Pomagamy osobom potrzebuj膮cym, gdzie 80% otrzymujemy 艣rodk贸w od Wojewody, natomiast 20% do tego zadania dok艂adamy z bud偶etu gminy tj. 6.000 z艂.

 

Wiceprzewodnicz膮cy Rady Gminy Krzysztof P艂atek odczyta艂 tre艣膰 projektu uchwa艂y w sprawie realizacji przez Gmin臋 Tar艂贸w Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2020.

 

Przewodnicz膮cy podda艂  projekt uchwa艂y pod g艂osowanie.

 

Wyniki g艂osowania :„za” – 14 „przeciw” – 0  -„wstrzyma艂o si臋 „ – 0 , brak g艂osu -0 ,

Nieobecny -1.

 

Lista imienna :

 ZA: Danuta Dynarek, Teresa Majewska, Janusz Giez, Rafa艂 W贸jcicki ,Marek  Guz, Beata Spyrczak, Mateusz Dziewirz, Marek G艂贸wka, Miros艂awa Sobczyk, Marzena Maciak, Czes艂aw Bartos, Beata Tomczyk, Agnieszka Marzec,  Krzysztof P艂atek.

PRZECIW:

WSTRZYMA艁O SI臉:

BRAK G艁OSU:

NIEOBECNY: 1 - Marcin Sorbian

 

 

Radni Rady Gminy jednog艂o艣nie podj臋li:

 

 

UCHWA艁臉  Nr  XXI/ 112/20

w sprawie realizacji przez Gmin臋 Tar艂贸w Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2020.

 

-stanowi膮c膮 za艂膮cznik do niniejszego protoko艂u.

 

 

Ad. 12

Podj臋cie uchwa艂y w sprawie zmian w bud偶ecie gminy na 2020 rok.

 

Skarbnik Gminy – zapozna艂a radnych ze zmianami w bud偶ecie gminy na 2020 rok.

 

 Przewodnicz膮cy Rady Gminy odczyta艂 projekt uchwa艂y i podda艂 j膮 pod g艂osowanie ze zmianami przedstawionymi przez Pani膮  Skarbnik .

 

 

Wyniki g艂osowania :„za” – 14 „przeciw” – 0  -„wstrzyma艂o si臋 „ – 0 , brak g艂osu -0 ,

Nieobecny -1

 

Lista imienna :

 ZA: Danuta Dynarek, Teresa Majewska, Janusz Giez, Rafa艂 W贸jcicki ,Marek  Guz, Beata  Spyrczak, Mateusz Dziewirz, Marek G艂贸wka, Miros艂awa Sobczyk, Marzena Maciak, Czes艂aw  Bartos, Beata Tomczyk, Agnieszka Marzec,  Krzysztof P艂atek.

PRZECIW:

WSTRZYMA艁O SI臉:

BRAK G艁OSU:

NIEOBECNY: 1 Marcin Sorbian

 

 

 Radni jednog艂o艣nie podj臋li :

 

UCHWA艁臉  Nr XXI/113/20

w sprawie  zmian w bud偶ecie  gminy na 2020 rok

 

- stanowi膮c膮 za艂膮cznik do niniejszego protoko艂u.

 

Ad. 13

 

 Podj臋cie uchwa艂y w sprawie zmian do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2035.

 

Skarbnik Gminy przedstawi艂a projekt uchwa艂y w sprawie zmian do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2035.

 

Radni po wys艂uchaniu przyst膮pili do g艂osowania .

 

Wyniki g艂osowania :„za” – 14 „przeciw” – 0  -„wstrzyma艂o si臋 „ – 0 , brak g艂osu -0 ,

Nieobecny -1

 

Lista imienna :

 ZA: Danuta Dynarek, Teresa Majewska, Janusz Giez, Rafa艂 W贸jcicki ,Marek  Guz, Beata  Spyrczak, Mateusz Dziewirz, Marek G艂贸wka, Miros艂awa Sobczyk, Marzena Maciak, Czes艂aw  Bartos, Beata Tomczyk, Agnieszka Marzec,  Krzysztof P艂atek.

PRZECIW:

WSTRZYMA艁O SI臉:

BRAK G艁OSU:

NIEOBECNY: 1- Marcin Sorbian

 

 

Radni Rady Gminy jednog艂o艣nie  podj臋li :

 

UCHWA艁臉  Nr XXI/ 114/20

w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Tar艂贸w  na lata 2020-2035

 

-stanowi膮c膮 za艂膮cznik do niniejszego protoko艂u

 

Ad.14

 

Wolne wnioski i zapytania.

 

W wolnych wnioskach g艂os zabrali:

 

1.      Teresa Majewska – utwardzi膰 plac obok bloku Domu Nauczyciela w Tar艂owie. Nadmieni艂a, 偶e woda podczas deszczu sp艂ywa w parkingu przy O艣rodku Zdrowia, z ulicy oraz ZGK i M i tworzy si臋 bajoro.

– czy Pan w贸jt ma wp艂yw 偶eby pacjenci mogli wchodzi膰 do O艣rodka Zdrowia.

2.      Mateusz Dziewirz- zwr贸ci艂 si臋 z pro艣b膮 o wykoszenie wa艂u powodziowego.

3.      Marzena Maciak- poruszy艂a problem zwi膮zany ze zrobieniem zastrzyku pacjentowi w O艣rodku Zdrowia w Tar艂owie.

 

 

Odpowiedzi udzieli艂 W贸jt Gminy : zastanowimy si臋 czy nie wykona膰 parkingu przy Bloku Nauczyciela lub podejmiemy inne dzia艂ania. W tym temacie jest problem zwi膮zany z kana艂em technologicznym. Brak 偶adnego wp艂ywu ze strony w艂odarzy dotycz膮cy pracy s艂u偶by zdrowia.

Je偶eli chodzi o wykoszenie wa艂u w tym temacie ju偶 interweniowa艂em.

 

 

Ad.15

 Zamkni臋cie obrad sesji.

 

Po wyczerpaniu obrad Przewodnicz膮cy zamkn膮艂 obrady sesji.

 

Na tym protok贸艂 zako艅czono.

 

Obrady sesji zako艅czono o godz.11,10.

 

 

 

PROTOKO艁OWA艁A :

Pracownik Biura Rady Gminy

 

Barbara Nowak-O艣ka

 

Za艂膮czniki:

1. Listy obecno艣ci - pobierz

2. Protok贸艂 z posiedzenia - pobierz

3. Wykaz g艂osowa艅 - pobierz

 
informacje wprowadzi艂:biptarlow
informacje wytworzy艂:
data ostatniej modyfikacji: 7 Lipca 2020 »
drukuj wy艣lij link  

 
. .
BIP - liczba wej艣膰: 134824